Rámcové vzdělávací programy

Rámcové vzdělávací programy (RVP) jsou vytvořeny s cílem podpořit kvalitu vzdělávání na všech stupních vzdělávání (předškolní, základní, střední odborné) a s důrazem na to, aby:

  • došlo k porozumění, přijetí principů a myšlenek RVP mateřskými, základními i středními školami;
  • školy naplňovaly kompetenční pojetí vzdělávání, které bude provázáno se vzdělávacím obsahem;
  • vzdělávací obsah odpovídal soudobému stavu poznání a trendům vývoje světa i společnosti;
  • děti a žáci měli možnost osvojit si klíčové kompetence na úrovni, která jim umožní úspěšně a ohleduplně jednat, zvládat úkoly a výzvy v různých životních situacích, v pracovním i osobním životě.
divider

Předškolní vzdělávání

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (RVP PV) vymezuje hlavní požadavky, podmínky a pravidla pro vzdělávání dětí předškolního věku. Je závazný pro předškolní vzdělávání v mateřských školách, v lesních mateřských školách a v přípravných třídách základních škol. RVP PV stanovuje elementární vzdělanostní základ, na který navazuje základní vzdělávání. RVP PV určuje společný rámec, který je třeba zachovávat při tvorbě vlastního školního vzdělávacího programu, jeho realizaci i následných úpravách.

Základní vzdělávání

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (dále jen RVP ZV) je závazným dokumentem pro obor vzdělání základní škola. Je realizován na 1. stupni (1. až 5. ročník) a na 2. stupni (6. až 9. ročník) základních škol a v odpovídajících ročnících víceletých středních škol.  

Úspěšným absolvováním tohoto vzdělávacího programu na základní škole, nižším stupni víceletých středních škol získává žák základní vzdělání. Současně žák naplňuje povinnou školní docházku...