rozpozná vzory a zákonitosti v různých matematických situacích

ZGM-MUV-000-ZV3-001
divider

Popis a zdůvodnění

STRATEGIE UČITELE:

Učitelé plánují a integrují konkrétní projevy žáků do učebních úloh, čímž aktivně podporují rozvoj základních gramotností žáků.

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

PROJEVY ŽÁKA:

komponenta: zákonitosti a souvislosti

  • třídí objekty z běžného života na základě rozlišujících znaků

komponenta: analýza

  • vyjádří slovně jednotlivé kroky svého postupu při řešení jednoduché situace

komponenta: syntéza

  • objeví jednoduché logické vzory dané situace v kontextu výukového modelu i reálného života 
  • popíše objevené logické vzory svým zvoleným způsobem

komponenta: práce s podmínkou

  • porovnává a rozlišuje jednoduché rozdíly mezi objekty a vzory za daných podmínek