Základní vzdělávání

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (dále jen RVP ZV) je závazným dokumentem pro obor vzdělání základní škola. Je realizován na 1. stupni (1. až 5. ročník) a na 2. stupni (6. až 9. ročník) základních škol a v odpovídajících ročnících víceletých středních škol.  

Úspěšným absolvováním tohoto vzdělávacího programu na základní škole, nižším stupni víceletých středních škol získává žák základní vzdělání. Současně žák naplňuje povinnou školní docházku. RVP ZV je závazným dokumentem i pro individuální vzdělávání žáka. 

RVP ZV stanovuje hodnoty a cíle vzdělávání, k nimž základní vzdělávání směřuje, pojetí základního vzdělávání na 1. a 2. stupni, podmínky pro uskutečňování základního vzdělávání, včetně kultury školy a pravidel pro podporu žáků při společném vzdělávání, vzdělávací obsah jako povinný společný základ ve formě očekávaných výsledků učení klíčových kompetencí, základních gramotností, průřezových témat a vzdělávacích oborů v rámci vzdělávacích oblastí, rámcový učební plán s celkovou časovou dotací pro společný základ a disponibilní časovou dotací pro rozvoj individuálních předpokladů žáků, pravidla pro hodnocení žáků a zásady pro tvorbu, vyhodnocování a úpravu Školních vzdělávacích programů. 
 

*) Nezávazné části RVP neprošly jazykovou korekturou.

divider

Obecné části

Základní gramotnosti

Klíčové kompetence

Průřezová témata

Vzdělávací oblasti