Průřezová témata

V RVP jsou vymezená tři průřezová témata, která podporují nadoborový přístup ke vzdělávání a umožňují žákům porozumět světu v širších souvislostech a vzájemné provázanosti:

  • Péče o wellbeing
  • Společnost pro všechny
  • Udržitelné prostředí

Průřezová témata mají svou obsahovou strukturu, která umožňuje zvýšit srozumitelnost a uchopení průřezových témat. Jednotlivá průřezová témata obsahují charakteristiku, jsou vymezena očekávanými výsledky učení na úrovni 5. a 9. ročníku, které jsou provázány s vybranými výsledky učení vzdělávacích oborů, ve kterých žáci dosahuji pro dané průřezové téma znalostní základ. Všechny výsledky učení průřezových témat jsou současně provázané s klíčovými kompetencemi.K dosažení očekávaných výsledků učení jsou na úrovni metodické podpory zpracovány postupné kroky a u každého očekávaného výsledku učení je uveden alespoň jeden ilustrativní příklad důkazu o učení (způsobu ověřování).

divider