Udržitelné prostředí

divider

Cílem průřezového tématu Udržitelné prostředí je vybavit žáky schopností vnímat, poznávat a jednat směrem k udržitelnosti života na naší planetě, a to v oblasti osobní, občanské i profesní. Průřezové téma zahrnuje utváření vztahu k životnímu prostředí (přírodnímu i sociálnímu, kulturnímu, vystavěnému), jeho reflexi (vnímání) a uvědomění si vlastních hodnotových východisek. Rozvíjí porozumění vzájemné propojenosti mezi environmentální, sociální, ekonomickou a kulturní rovinou udržitelnosti v prostorových i časových souvislostech, včetně schopnosti samostatně zkoumat problémy a výzvy udržitelnosti. Motivuje žáky a posiluje jejich předpoklady k aktivnímu jednání a řešení problémů udržitelnosti na individuální a kolektivní úrovni.