Vzdělávací oblasti

V RVP je vymezeno celkem deset vzdělávacích oblastí.

Každá vzdělávací oblast obsahuje charakteristiku vzdělávací oblasti. Dále obsahuje vzdělávací obory dané oblasti, jejichž součástí jsou charakteristiky vzdělávacích oborů a na úrovni 5. nebo 9. ročníku (případně obou ročníků) jsou vymezené očekávané výsledky učení. Každý očekávaný výsledek učení je doplněný upřesňujícím popisem a zdůvodněním, které vysvětluje, proč byl očekávaný výsledek učení do společného obsahového základu zařazen. Dále jsou uvedené tzv. postupné kroky, které vymezují postup žáka k dosažení očekávaného výsledku učení a jeho vazbu na základní hodnoty vzdělávání a klíčové kompetence. U každého očekávaného výsledku učení je pak zařazený na optimální úrovni alespoň jeden ilustrativní příklad důkazu o učení (způsobu ověřování) daného očekávaného výsledku učení a další podpůrné a metodické informace.

divider