Člověk, jeho osobnost a svět práce

divider

Vzdělávací oblast Člověk, jeho osobnost a svět práce v základním vzdělávání systematicky rozvíjí sociálně-emocionální dovednosti žáka a dovednosti pro řízení vlastní kariéry. Podporuje žáka v plánování a reflektování vlastního rozvoje, zvládání náročných situací, rozvíjení dobrých vztahů s druhými.

Významným cílem je postupná příprava žáka na celoživotní kariérový rozvoj, na další vzdělávací cestu a na svět práce. Vzdělávací oblast pomáhá porozumění dynamickému vývoji trhu práce, novým profesím, významu celoživotního vzdělávání. Připravuje také na úspěšný přechod mezi vzděláváním a prací, na zvládání životních a kariérových změn. Oblast také přispívá k získání zkušenosti s praktickými činnostmi.

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Osobnostní a sociální výchova rozvíjí pozitivní sebepojetí žáka, odolnost vůči stresu, sebepoznání a sebeorganizaci. Věnuje se rozvoji pozitivního vnímání druhých lidí, komunikaci a zvládání konfliktů, prosociálního a etického chování. Zaměřuje se na kariérový rozvoj, využívání příležitostí v oblasti vzdělávání a práce, rovnováhu mezi volným časem a prací. Podporuje systematickou práci s osobním portfoliem. Žáci si utvářejí pozitivní postoje k sobě, k druhým lidem, k vlastnímu rozvoji, učení i dalšímu vzdělávání a světu práce. 

Vzdělávací obor Polytechnická výchova a praktické činnosti přispívá k rozvoji žáka v oblasti zručnosti, tvořivosti a získání základních uživatelských dovedností v různých oborech lidské činnosti. Podporuje žáky v aktivním využívání techniky v životě prostřednictvím praktické činnosti.

Obsah vzdělávací oblasti plynule navazuje mezi 1. a 2. stupněm, rozvoj sociálně-emocionálních dovedností by měl probíhat kontinuálně v každém ročníku základního vzdělávání.

Struktura vzdělávací oblasti

Vzdělávací obsah je členěný do vzdělávacích oborů Osobnostní a sociální výchovaPolytechnická výchova a praktické činnosti.