Polytechnická výchova a praktické činnosti

divider

Vzdělávací obor Polytechnická výchova a praktické činnosti je zaměřen na rozvoj jedince v oblasti zručnosti, tvořivosti a na získání základních uživatelských dovedností nejen v technicky zaměřených oborech lidské činnosti. 

Žáci v návaznosti na předchozí rozvoj postupně prohlubují a precizují jemnou motoriku, která je nezbytná nejen pro rozvoj zručnosti, ale i pro další učení a uplatnění jedince ve společnosti. Postupně přicházejí do bezprostředního kontaktu s podněty k aktivitám propojujícím nápaditost, představivost a touhu po objevování s koordinací, úsilím, prací s materiály, nástroji a pomůckami a schopností technicky myslet a tvořit.

Polytechnické vzdělávání je pojímáno jako vhodný prostředek pro komplexní rozvoj žáka zahrnující více oborů techniky do jednoho integrovaného celku. Jako součást konceptu STEM (STEAM) podporuje interdisciplinární přístup ke vzdělávání a zdůrazňuje aplikaci vědeckých, přírodovědných, matematických, ale i společenských principů na technické problémy a inovace.

Polytechnické vzdělávání v kombinaci s praktickými činnostmi na základní škole je nezastupitelnou součástí všeobecného vzdělávání a cílí na výchovu technicky gramotného člověka, kompetentního k využívání techniky za účelem dalšího studia, řešení problémů doprovázejících každodenní život nebo na seberealizaci jedince v rámci volnočasových aktivit.

V rámci realizace praktických činností jsou žáci vedeni k osvojení základních pracovních dovedností a návyků, k organizaci a plánování práce a k používání vhodných nástrojů, nářadí, pomůcek a technologií při práci i v běžném životě. Vzdělávací obor akcentuje uplatňování tvořivosti a vlastních nápadů při praktické činnosti prostřednictvím aplikace moderních přístupů k výuce, jako je badatelsky orientovaný a problémový přístup.

Obsah oboru Polytechnická výchova a praktické činnosti vychází z konkrétních životních situací, v nichž žáci přicházejí do přímého kontaktu s lidskou činností a technikou v jejich rozmanitých podobách a širších souvislostech.

Vzdělávací obsah je na 1. i 2. stupni rozdělený na tři tematické okruhy: Konstrukční činnosti a automatizace, Práce s technickým materiálem a technická tvořivost, Péče o domácnost a zahradu, které jsou pro školu závazné. Očekávané výsledky na sebe navazují a směřují k rozvoji technické gramotnosti i osobnostních kvalit žáka.

Vzdělávací obsah je určený všem žákům. Učí se pracovat s různými materiály a osvojují si základní pracovní dovednosti a návyky. Učí se projevovat vlastní tvůrčí myšlenky, realizovat je, plánovat, organizovat a hodnotit pracovní činnost samostatně i v týmu. Ve všech tematických okruzích jsou žáci soustavně vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při práci.

Na 1. stupni je obor zaměřený na získávání základních poznatků o rozsáhlém světě techniky, který bezprostředně obklopuje člověka nebo má významný vliv na jeho život. Cílem je rozvinout elementární zručnost, tvořivost žáků, podnítit technické myšlení a podporovat technický talent a zájem o techniku. Na 2. stupni je cílem dosáhnout u všech žáků základní úrovně technické gramotnosti, vytvořit kladné postoje k aktivnímu a přínosnému využívání techniky v životě a prostřednictvím vlastní praktické činnosti si osvojit dovednosti související s technickou tvořivostí. Klíčový je rozvoj zručnosti žáků.

Očekávané výsledky učení