volí a tvůrčím způsobem bezpečně zpracovává technický materiál s ohledem na jeho funkčnost

CSP-TCH-001-ZV9-001
divider

Popis a zdůvodnění

Žák samostatně nebo ve spolupráci se spolužáky hodnotí a vybírá technický materiál na základě jeho vlastností a posouzení zamýšleného výsledku práce. Při výběru zohledňuje především vlastnosti a funkčnost materiálu, způsob dalšího zpracování, dále ekonomické a estetické faktory. Žák vybírá z nabídky materiálů a činností, které jsou pro školu dostupné. Materiál zpracovává tradičními a inovativními postupy.

Žák je schopný volné tvorby na základě vlastní představivosti a fantazie. Experimentuje s materiálem a navrhuje inovace nebo upravuje dílčí kroky v postupu práce, to vše na základě získaných zkušeností, dovedností a znalostí (vlastností materiálu, pomůcek, nástrojů a nářadí i pracovních postupů). Žák si uvědomuje fáze tvůrčího procesu a samostatně nebo s pomocí učitele překonává problémy v jeho průběhu. Žák si je vědomý rizik a dodržuje bezpečnost a hygienu po celou dobu práce.

Při plánování žák zvažuje náročnost pracovního postupu s ohledem na vlastní znalosti a dovednosti, ekonomickou, ekologickou (upcyklace) i kulturní hodnotu výsledného produktu. Prostřednictvím tvůrčí technické činnosti tak napomáhá formovat postoje a chování jedince. Vnímá přínos technických tvůrčích činností pro vlastní osobní rozvoj. Uvědomuje si výhody a nevýhody využívání digitálních technologií v tvůrčím procesu a je schopný účelně využívat digitální technologie k jeho zefektivnění.

Hodnoty

 • Podpora udržitelných technologií a inovací

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

 • uvede a posoudí vlastnosti základních technických materiálů z různých hledisek
 • zpracovává technický materiál samostatně nebo s dopomocí učitele, včetně efektivního využití digitálních technologií
 • uvede konkrétní příklady tradičních a inovativních postupů práce a zhodnotí je z hlediska uplatnitelnosti
 • na základě požadovaných vlastností výrobku zvolí materiál a postup práce
 • zdůvodní vlastní volbu s ohledem na dosažené výsledky
 • realizuje instruktivní i tvůrčí učební úlohy podle zadání učitele
 • bezpečně realizuje vybrané tradiční a inovativní postupy práce na základě nabídky nebo vlastní volby
 • navrhne změnu ve volbě materiálu nebo postupu práce v případě opakované realizace úlohy
 • samostatně nebo s dopomocí učitele překonává překážky a řeší problémy technického charakteru v modelových situacích
 • podílí se na procesu volby tvůrčí činnosti prostřednictvím vlastních návrhů činností i dílčích inovací při tvůrčím procesu
 • vnímá význam tradičních postupů práce a historických řemesel jako součást svého rozvoje v návaznosti na kulturní dědictví
 • vnímá upcyklaci jako smysluplnou alternativu zpracování odpadových a zbytkových technických materiálů a příležitost k uplatnění vlastní tvořivosti
 • dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny práce a uvědomuje si jejich význam

Očekávané výsledky učení