řídí vlastní procesy učení

KKU-USU-000-ZV9-001
divider

Popis a zdůvodnění

STRATEGIE UČITELE: 

 • plánuji sekvence navazujících vyučovacích hodin směřujících k dlouhodobým cílům 
 • plány učení či kritéria práce vytvářím společně s žáky 
 • před započetím práce mapuji s žáky osvojení prozatímních postupů práce, učení 
 • nastavuji přiměřené vzdělávací cíle pro každého z žáků 
 • provázím žáky diskusí o tom, které postupy může využít v následující práci 
 • navozuji takové situace, při nichž si žák zkouší odhadování vlastních sil a možností, definování překážek v učení apod. 
 • zamýšlím se s žáky nad tím, co jim k rozvoji pomáhá (prostor, čas, pomůcky, forma práce, styly učení aj.) 
 • shromažďuji a sdílím zdroje, které mohou žákům v učení pomoci (např. různé procvičovací digitální programy, portfolio kompetencí aj.) 
 • poskytuji doplňkové materiály a nástroje, aby si žáci mohli hlouběji rozšířit své znalosti 
 • podporuji odpovědnost žáků a žákyň za jejich učení tím, že jim vytvářím příležitosti aktivně využívat to, co se naučili 
 • nechávám žáky samostatně při výuce objevovat, co se učí 
 • dávám prostor žákům učit se mezi sebou navzájem 
 • učím žáky a žákyně pracovat s nástroji, které umožňují sledovat a zaznamenávat jejich pokrok (práce s portfoliem, mapa učebního pokroku, mapa rozvoje kompetencí, kompetenční karty) 
 • učím žáky shromažďovat důkazy o jejich posunu v učení 
 • aktivitu žáků podporuji prostorem pro dotazy žáků, odpovídání na otázky, podporuji zvídavost žáků a vytvářím prostor pro (bádání) zjišťováních nových poznatků (o sobě i o světě) 
 • vytvářím bezpečný prostor pro práci s chybou (za chybu žáky netrestám, společně hledáme cestu, jak chybu příště eliminovat a jak ji využít k dalšímu rozvoji) 
 • průběžně s žáky reflektuji, co zvládli, co mají a nemají upevněno (podle toho měním dlouhodobý plán výuky a přizpůsobuji jej potřebám žáků) 
 • dávám žákům prostor pro reflexi toho, co se naučili a jak k tomu došli (metakognitivní stránka učení) 
 • zamýšlím se s žáky nad tím, co jim k učení pomáhá (prostor, čas, pomůcky, forma práce, styly učení) 
 • jsem důsledný ve vyžadování domluvených pravidel 
 • učím žáky využívat čas (využívám časomíru apod. i pro běžné úkoly) 
 • pokud žák neplní úkoly, intervenuji – snažím se v diskuzi s žákem / rodiči dopátrat toho, proč tomu tak je, ve spolupráci se snažím nastavit další cíle a plány učení 
 • vedu žáky a žákyně ke spolupráci a vzájemné podpoře při učení (s prvky konkurence a soutěživosti při výuce nakládám tak, aby nebyla narušena spolupráce a vzájemná podpora ve třídě) 

Hodnoty

 • Sdílené poznání
 • Důstojný život pro všechny

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

NÁMĚTOVNÍK PROJEVŮ ŽÁKA:

komponenta: reflexe učení

 • posuzuje, která učební metoda a strategie mu vyhovuje na základě předchozích zkušeností
 • vybírá ze zásobníku užitých metod (tu, kterou vnímá jako nejefektivnější pro konkrétní činnost)
 • reflektuje své vlastní učení v jeho průběhu (nahlíží, popisuje, využívá různé strategie k učení, v případě potřeby v nich dělá změnu)
 • identifikuje různé přístupy k učení a porozumí jejich specifikům
 • pojmenuje, kde jsou jeho silné a kde slabé stránky (v dovednostech, kompetencích, učivu, tématech)
 • využívá práce s chybou při svém učení

komponenta: efektivní strategie učení

 • vyhodnocuje vlastní učení samostatně i v návaznosti na zpětnou vazbu jiných
 • aktivně využívá různé učební strategie k organizaci a plánování svého učení
 • uvědomuje si, kdy potřebuje pauzu a kdy je třeba zintenzivnit své úsilí
 • rozkládá si těžší učivo na dílčí kroky
 • využívá na modelových situacích proces nastavení cíle, výběru strategie, nastavení plánu, reflexe plánu i cíle
 • kriticky posuzuje proces, přínosy a vlastní pokroky učení, zjištění promítá do zvýšení efektivity dalšího učení a učení v nových souvislostech
 • ke zhodnocení vlastní práce využívá sebehodnocení, hodnocení učitele a také vrstevnické hodnocení

komponenta: učení s ohledem na práci s cíli

 • sestaví portfolio vlastního učení (portfolio, graf učení, tabulky, učební kruhy, mapy pokroku v oblasti rozvoje kompetencí, kompetenční karty) jako podklad pro plánování dalšího rozvoje
 • sestaví si jednoduchý výukový plán, dodržuje jej a s dopomocí učitele jej vyhodnocuje (při sestavování plánu bere v potaz různé druhy hodnocení, včetně vlastního hodnocení)
 • uvede jaké pomůcky, aplikace či strategie může použít při doplňování učiva či při učení se něčemu novému
 • stanovuje si zvládnutelné cíle pro učení (v modelových příkladech si vyzkoušel principy metody SMART)
 • stanovuje si cíle aktuální, cíle dlouhodobé s akcentem na oblasti, v nichž by se rád dosáhla rozvoje, zlepšení

Očekávané výsledky učení