vhodně užívá slovní tvary vzhledem ke komunikační situaci

JJK-CJL-001-ZV9-004
divider

Popis a zdůvodnění

Žák při komunikaci tvoří takové slovní tvary, které odpovídají komunikační situaci, tj. užívá spisovné, hovorové, slangové i obecně české tvary slov v souladu se svým komunikačním záměrem a s ohledem na příjemce textu (komunikačního partnera). Dokáže zdůvodnit užití zvoleného tvaru slova, v textu vyhledá nevhodně užitý tvar slova a nahradí ho vhodnějším vzhledem ke komunikační situaci.

V každodenní komunikaci dochází běžně ke střídání jazykových kódů, a proto žák pro efektivní komunikaci v širokém spektru komunikačních situací potřebuje rozlišovat spisovný a nespisovný projev z hlediska tvorby slovních tvarů (ohýbání slov). Na základě vlastní zkušenosti následně posuzuje kvalitu svého vlastního i cizího písemného či mluveného projevu z výše uvedeného hlediska, v případě nekvalitního projevu by měl navrhnout zlepšení či zhodnotit funkci daného slovního tvaru v textu (např. užití nespisovného tvaru v jinak spisovném textu, plnícího estetickou funkci v umělecké literatuře).

Hodnoty

  • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • ohýbá slova v souladu s jazykovou normou
  • rozlišuje spisovné a nespisovné tvary českých i běžně užívaných cizích slov a vhodně je užívá vzhledem ke komunikační situaci
  • při tvorbě textu aplikuje pravidla morfologického pravopisu

Očekávané výsledky učení