k vyjádření volí výrazové prostředky s důrazem na svůj komunikační záměr, partnera a situaci

KKK-VYJ-000-ZV9-001
divider

Popis a zdůvodnění

STRATEGIE UČITELE

 • vytvářím příležitosti pro různé formy diskuze, ve kterých mohou žáci bezpečně pokládat otázky a sdílet své myšlenky, prožitky, pocity na dané téma (párové diskuze, debatní kroužky atd.) 
 • při podpoře a hodnocení vyjadřování žáků se neorientuji pouze na obsah jejich sdělení, ale také na jeho výstižnost 
 • během výuky pokládám dostatečné množství otevřených otázek, které podněcují žáky k přemýšlení a hlubší argumentaci 
 • pravidelně organizuji aktivity, ve kterých žáci prezentují ve skupinách či před celou třídou své zážitky, nápady a výsledky individuálních či skupinových činností; představuji jim a nabádám je přitom k využívání různých forem prezentace obsahu (písmem, slovem, vizualizací prostřednictvím grafů či tabulek atd.) 
 • nabízím žákům možnosti vyjadřovat se skrze různá, i nová média (např. zakládáním, tvorbou a údržbou společných blogů či online encyklopedií, tvorbou příspěvků na sociálních sítích) 
 • využívám techniku vzájemného tutorství, v rámci kterého si žáci vysvětlují nový koncept či jiné učivo navzájem 
 • do hodin zahrnuji prvky dramatické výchovy a role-play, při kterých mohou žáci experimentovat s různými perspektivami a formami vyjádření v různých, i potenciálně konfliktních komunikačních situacích 
 • Pomáhám žákům rozvíjet schopnost reflexe nad vlastním vyjadřováním i vyjadřováním druhých (např. retrospektivním zamýšlením se nad prožitými komunikačními situacemi, s nimi spojenými úspěchy a neúspěchy) 
 • po aktivitách či projektech poskytuji modelovou konstruktivní zpětnou vazbu a zároveň povzbuzuji žáky k reflexi vlastní práce nebo práce jejich spolužáků 
 • ukazuji žákům různé možnosti neverbální komunikace v souladu s danou komunikační situací 
 • podporuji žáky ve vyhledávání příležitostí k rozvíjení vlastních (vyjadřovacích) komunikačních schopností (např. ve formě jazykových či debatních kroužků)

Hodnoty

 • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

NÁMĚTOVNÍK PROJEVŮ ŽÁKA:

komponenta: smysluplnost a samostatnost

 • sděluje své myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky, přičemž zvolená forma vyjádření bývá výstižná

komponenta: šíře výrazových prostředků

 • využívá repertoár běžných výrazových prostředků jazykových (řeč včetně intonace či větného přízvuku), tělesných (gesta, pohledy, výrazy tváře, postoj těla atd.) či vizuálních a grafických (náčrty, grafický znázornění atd.)
 • zejména v prostředí výuky využívá omezený repertoár odborných výrazových prostředků

komponenta: funkčnost a situačnost

 • dorozumívá se v běžných komunikačních situacích, přičemž pro své vyjádření volí výrazové prostředky odpovídající danému komunikačnímu záměru (sdělení, žádosti, prosbě, rozkazu apod.) a situaci
 • formu i obsah vyjádření přizpůsobuje úrovni sdílených znalostí (např. nezasvěcenému komunikačnímu partnerovi dodá potřebný kontext; nevolí výrazové prostředky, které mohou být druhému neznámé atd.)
 • v běžných komunikačních situacích záměrně uzpůsobuje svoje vyjadřování tak, aby negativně nepůsobil na myšlení a prožívání druhých (např. při vyjadřování nesouhlasu, sdílení potenciálně konfliktního názoru, zadávání instrukcí druhým apod.)

komponenta: prezentační dovednosti

 • prezentuje sebe a výstupy vlastní či skupinové práce před známým i neznámým publikem
 • využívá různé způsoby prezentace obsahu (písmem, slovem, vizualizací prostřednictvím grafů či tabulek atd.)

Očekávané výsledky učení