navrhuje a porovnává různé způsoby kódování dat s cílem jejich uložení a přenosu

INF-INF-001-ZV9-002
divider

Popis a zdůvodnění

Žáci rozlišují typy dat, která jsou kódovaná (čísla, texty, obrázky, zvuky, video, výčty atd.), zvažují, jaký způsob uložení dat využít (digitalizovaná data v počítačích, papír, improvizované prostředky jako korálky na provázcích atd.), jaký použít přenosový kanál (počítačové sítě, klasickou poštu, osobní předání) a jaký způsob kódování zvolit (dvojková soustava, abeceda, barvy korálků atd.).

Žáci se seznámí se způsobem ukládání dat v počítačích pomocí nul a jedniček (bitů a bajtů). Dále porozumí principům kódování textů a převodu analogového signálu (zvuku) na digitální záznam. U kódování obrázků a videa se seznámí s principy bezeztrátové a ztrátové komprese.

Důležité je to, aby žáci pochopili rozdíl mezi objektem (např. obrázkem) a jeho reprezentací v počítači (např. komprimovaný JPEG soubor), tedy že uložený soubor neobsahuje zdaleka totéž, co soubor otevřený na monitoru počítače. Z toho také časem dokážou odhadovat souvislosti mezi velikostí souboru a kvalitou záznamu.

Všechna data v digitálním světě jsou nějakým způsobem kódována. Porozumění tomu, jak jsou tato data kódována, ukládána a přenášena, žákům umožňuje hlouběji pochopit, jak technologie fungují, a díky tomu je pokročile využívat. Porozumění kódování dat žákům také pomáhá pochopit nutnost ochrany dat před neoprávněným přístupem (šifrování dat).

Hodnoty

 • Sdílené poznání
 • Respektování potřeb planety
 • Podpora udržitelných technologií a inovací
 • Důstojný život pro všechny

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

 • rozlišuje mezi různými druhy dat (text, obrázky, zvuk, video)
 • rozumí základům kódování dat v počítačích (bity a bajty), zná další způsoby kódování dat (latinka, Morseova abeceda, korálky)
 • chápe způsob kódování textů v počítači pomocí číselných kódů znaků
 • rozumí principu převodu analogového signálu (křivek) na digitální záznam a základním principům kódování zvuku
 • chápe způsob kódování obrázků v počítači včetně principů bezeztrátové a ztrátové komprese
 • chápe základní principy kódování videa
 • při zpracování a ukládání dat zvažuje u komprimovaných formátů souvislosti mezi velikostí souboru a kvalitou záznamu s ohledem na jejich přenos přes počítačové sítě
 • volí způsob uložení (kódování) dat tak, aby příjemce sdělení mohl data přečíst (dekódovat)

Očekávané výsledky učení