uvede příklady dat, která ho obklopují a která mu mohou pomoci lépe se rozhodnout, vyslovuje odpovědi na základě dat

INF-INF-001-ZV5-001
divider

Popis a zdůvodnění

Žák by měl být schopný analyzovat informace (data) a na základě této analýzy formulovat odpovědi či závěry. Může jít o jednoduché úlohy, jako například interpretace dat v tabulce či grafu, např. v tabulce s údaji o počasí, kde odpovídá na otázky jako „Který den byl nejteplejší?“ nebo „Kolik dní pršelo?“. Žák uvádí příklady dat ze svého okolí – vybírá a pojmenovává je (např. číslo, text, obrázek, zvuk, video). Pokud data získaná sběrem (pozorováním, průzkumem, dotazníkem) správně analyzuje a interpretuje (porovná různé možnosti, vyhodnotí výsledky, objasní či podpoří argumenty), může se v dané situaci či při řešení problému lépe rozhodovat a na základě rozhodnutí formulovat odpovědi.

Data jsou součástí našeho každodenního života. Počasí, školní známky, čas – všechno jsou to příklady dat, která žák začíná chápat a se kterými pracuje. Pomocí dat může lépe pochopit svět okolo sebe.

Formulování odpovědí a závěrů na základě dat žákovi pomáhá lépe vyjadřovat jeho myšlenky a argumenty, rozvíjí jeho komunikační dovednosti.

Interpretace dat vede žáka k zodpovědnosti, správnému vyhodnocování informací a tvorbě opodstatněných závěrů. Je základem jeho úspěchu ve studiu i životě.

Hodnoty

  • Sdílené poznání
  • Respektování potřeb planety
  • Podpora udržitelných technologií a inovací
  • Důstojný život pro všechny

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • vybere, pojmenuje a zapíše data kolem sebe
  • rozhoduje se na základě shromážděných dat, řadí, přiřazuje informace
  • odpoví na otázky týkající se dané oblasti/dat
  • vybírá z dat (obrázky, slova, číslice) správnou odpověď
  • zdůvodňuje svá rozhodnutí

Očekávané výsledky učení