kontroluje použité matematické modely

ZGM-POM-000-ZV5-001
divider

Popis a zdůvodnění

STRATEGIE UČITELE:

Učitelé plánují a integrují konkrétní projevy žáků do učebních úloh, čímž aktivně podporují rozvoj základních gramotností žáků.

Hodnoty

  • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

PROJEVY ŽÁKA:

komponenty: posuzování proveditelnosti/přesnosti

  • odhaluje matematický problém v jednoduchém sdělení
  • použije vhodný matematický aparát při řešení jednoduché reálné situace
  • samostatně i ve skupině řeší zadanou úlohu přiměřené náročnosti
  • zaznamenává postup řešení úlohy pomocí jazyka matematiky, symbolů, tabulek, grafů apod.

komponenty: kontrola správnosti k účelu

  • ověří platnost svých zjištění s využitím dříve osvojených znalostí a dovedností i porovnáním s dostupnými informačními zdroji
  • usiluje o vyhodnocení přínosu využití matematického aparátu v nově zažívané situaci

Očekávané výsledky učení