měří pohybové výkony a na základě pokynů učitele či porovnání výkonů s předchozími na ně adekvátně reaguje

CZB-TEV-002-ZV5-008
divider

Popis a zdůvodnění

Znění alternativního OV pro inkluzivní vzdělávání v TV 

- vhodně používá pomůcky pro měření pohybových výkonů, zaznamená naměřené pohybové výkony a porovná je s předchozími, adekvátně reaguje na podněty vedoucí ke zlepšení, uvádí na základě znalosti svého aktuálního zdravotního stavu pro něj nevhodná cvičení a pohybové činnosti 

Jedná se o základní dovednosti v TV i v celém životě při sledování a hodnocení pohybových výkonů. Žák na úrovni 5. ročníku měří vzdálenosti, rychlost pohybu, čas (např. délka a výška skoku, rychlost běhu, plavání, bruslení, jízdy na lyžích, měření úseků hry – poločas, oddechový čas). Zápis výkonu a jeho porovnání s předchozím výkonem žáka souvisí s hodnocením osobního zlepšení. Zlepšení vede přes konkrétní (korektivní) doporučení učitele nebo spolužáků. 

Měření a vedení evidence pohybových výkonů a průběhu je důležité pro porovnání vlastních výkonů a jejich následné vyhodnocení. Dlouhodobé využívání evidence a hodnocení výkonů (jejich změny či stagnace) jsou podkladem pro adekvátní reakce a snahu o zlepšení výkonů a tělesné zdatnosti. Zlepšování pohybových výkonů má zejména na 1. stupni motivační charakter. 

Hodnoty

  • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • používá vhodné pomůcky pro měření pohybových výkonů 
  • měří pohybové výkony (délku, výšku, rychlost, vzdálenost) s pomocí učitele, na základě jeho ukázky a instrukce 
  • měří pohybové výkony samostatně (ve dvojici), zvolí vhodnou pomůcku 
  • měří pohybové výkony opakovaně po určité době, výkon porovná s předchozím výkonem 
  • porovnává své aktuální výkony s předchozími, zhodnotí rozdíl mezi posledním a předchozím naměřeným výkonem (uvede rozdíl ve výkonech – zlepšení, zhoršení, o kolik) 
  • reaguje na podněty učitele ke zlepšení dovednosti (výkonu)

Očekávané výsledky učení