zaznamená a zhodnotí s pomocí dostupných technologií pohybový výkon; podle podnětů (učitele, spolužáků) usiluje o jeho zlepšení

CZB-TEV-002-ZV9-008
divider

Popis a zdůvodnění

Znění alternativního OVU pro inkluzivní vzdělávání v TV

- změří a zaznamená pohybové výkony v různých pohybových činnostech, porovnává a zhodnotí kvalitu pohybové dovednosti, rozpozná správné a chybné provedení pohybové dovednosti u sebe i jiných a podle podnětů (učitele, asistenta pedagoga, spolužáků) usiluje o jejich zlepšení, v relevantních situacích pak upozorní na činnosti či podmínky, které jsou v rozporu s jeho zdravotním stavem, projeví dostatek kompetencí pro jejich úpravu potřebnou pro účast v nich

Jedná se o základní dovednosti v TV i v celém životě při sledování a hodnocení pohybových výkonů, bez nich provádění pohybových činností ztrácí smysl. Žák na úrovni 2. stupně měří vzdálenosti, rychlost pohybu, čas (např. délka a výška skoku, rychlost běhu, plavání, bruslení, jízdy na lyžích, měření úseků hry – poločas, oddechový čas), počítá dosažené body, branky, posuzuje správné provedení pohybu atd. Zápis výkonu a jeho porovnání s předchozím výkonem žáka má motivační, ale i praktický význam pro život – vede k hodnocení osobních výkonů a k rozhodnutí o jejich dalším zlepšování, které se ve škole děje na základě korektivních doporučení učitele či vzájemného hodnocení žáků. V současné době expanze digitálních přístrojů a aplikací by se mělo zjednodušit jak měření činností, tak jejich záznam a vyhodnocování. Žák by měl dané způsoby měření umět používat. Měření výkonů by nemělo být cílem TV, ale prostředkem pro cílený rozvoj pohybových dovedností a tělesné zdatnosti.

Měření pohybových výkonů a jejich evidence je důležitá pro porovnání vlastních výkonů a jejich následné vyhodnocení. V současné době už žáci mohou využívat k měření i digitální technologie a pomocí různých programů sdílet své pokroky i mezi sebou (pokud budou chtít). Dlouhodobé využívání evidence a hodnocení výkonů (jejich změny či stagnace) vede k adekvátní reakci žáků a snaze o zlepšení výkonů. Měření pohybových výkonů a jejich zaznamenávání na 2. stupni má nejen motivační charakter, ale především praktický dopad při vytváření celoživotního návyku pravidelného sledování a vyhodnocování tělesné zdatnosti jako základního ukazatele kvality zdraví v průběhu celého života.

Hodnoty

  • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • zvolí vhodné pomůcky pro měření 
  • použije správný způsob měření 
  • měří výkon na centimetry, desetinu vteřiny 
  • správně zapíše naměřený výkon
  • porovná zaznamenaný výkon s předchozím
  • vybere a provádí vhodné pohybové činnosti, které vedou ke zlepšení

Očekávané výsledky učení