Tělesná výchova

divider

Vzdělávací obor Tělesná výchova (dále TV) se v rámci vzdělávací oblasti Člověk, zdraví a bezpečí podílí na celkovém rozvoji jedince a schopnosti aktivně uplatňovat zdravý životní styl. 

TV rozvíjí u žáků cíleně pohybovou gramotnost, která zdůrazňuje osvojení základních znalostí o pohybu, o potřebném objemu a intenzitě pohybu v denním režimu, o jeho rozvíjejících i korektivních účincích na organismus atd., rozvoj pohybových dovedností a odpovídající tělesné zdatnostimotivaci k pravidelnému každodennímu pohybu jako základu pro eliminaci sedavého způsobu života, který je příčinou nadváhy, vzniku svalové nerovnováhy, zdravotních problémů atd. Žáci by tak měli získávat kladný postoj k pohybu jako základní životní potřebě. 

Obsah vzdělávání v TV je členěný do tematických okruhů:

Činnosti ovlivňující pohybové učení a zdraví – směřuje k osvojování pohybových dovedností, rozvoji tělesné zdatnosti, rozvoji pohybové tvořivosti, k organizaci pohybového režimu a k hygieně a bezpečnosti při pohybových činnostech.

Činnosti podporující pohybové učení – směřuje k osvojení specifické TV terminologie a práci s informacemi o TV a sportu, k fair play jednání a dodržování pravidel her a soutěží, k zaznamenávání a vyhodnocování výkonů.

Zdravotní a aplikovaná tělesná výchova – směřuje k pohybovému vzdělávání žáků s podporou; její obsah bude součástí metodické podpory.

Očekávané výsledky učení (dále OVU) TV v souladu s tím směřují k rozvoji pohybových dovedností v širokém spektru pohybových činností, k rozvoji tělesné zdatnosti a adaptaci na tělesnou zátěž, k pohybové tvořivosti, k vlastnímu podílu na organizaci pohybového režimu, k hygienickým návykům a bezpečnému chování v prostředí sportovišť a přírody, ke komunikaci a spolupráci při pohybových činnostech, dodržování pravidel her a soutěží, fair play jednání, vzájemnému respektu, k ochraně přírody při pohybových činnostech atd. Realizované pohybové činnosti pak slouží jako nástroj pro pozitivní formování osobnostně-sociální úrovně žáka. Rozvíjejí pozitivní modely sociálního chování, slouží k vlastnímu sebepřijímání a umožňují chápání sociálních vztahů a pravidel v blízké interpersonální interakci. 

Pohybové vzdělávání postupuje od spontánní a řízené pohybové činnosti žáků na 1. stupni (v koedukovaných skupinách žáků), k řízené a výběrové činnosti na 2. stupni, kde se případně spojuje výuka žákyň a žáků při činnostech, které nejsou z hlediska odlišné hmotnosti a síly nebezpečné (např. lyžování, turistika, plavání, tanec). Vzdělávání na 1. a 2. stupni na sebe navazuje v obsahu OVU. V TV je důležitá především trvalá pohybová aktivita žáků, ukázky činností, ohleduplnost, spolupráce, vlastní i vzájemné hodnocení žáků. Předpokladem pro osvojování pohybových dovedností je žákův prožitek z pohybu. V TV je velmi důležité motivační hodnocení, které vychází z individuálních předpokladů žáků i jejich aktuálního zdravotního stavu a je postavené na posuzování jejich osobního zlepšení. Proaktivní přístup k pohybovým činnostem napomáhá rozvíjet u žáků klíčové kompetence. TV navazuje na řadu znalostí a dovedností ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět i vzdělávacích oborů Výchova ke zdraví a bezpečí, Osobnostní a sociální výchova, Přírodopis, Geografie, Fyzika aj. Přispívá k utváření všech klíčových kompetencí a propojuje se s průřezovým tématem Péče o wellbeing. 

Objem TV v rozsahu 2 hodin týdně v každém ročníku je zachován. Žádoucí je realizovat plavecký výcvik na 1. stupni a zařazovat volitelné předměty zaměřené na pohybové činnosti podle zájmu žáků a možností školy. TV by měla být ve škole podpořena vhodnými prostory a vybavením a dalšími pohybovými aktivitami v denním režimu žáků. Významné místo ve vzdělávání zaujímá spolupráce s partnery zaměřenými na organizaci zájmových pohybových činností žáků.

Očekávané výsledky učení

Činnosti ovlivňující pohybové učení a zdraví

Činnosti podporující pohybové učení

Zdravotní a aplikovaná tělesná výchova

Činnosti ovlivňující pohybové učení a zdraví

Činnosti podporující pohybové učení

Zdravotní a aplikovaná tělesná výchova