uplatňuje základní návyky vedoucí k rozvoji tělesné zdatnosti, k duševní a sociální pohodě, k pozitivnímu naladění, k překonávání námahy a obtíží spojených s tělesnou zátěží

CZB-TEV-001-ZV5-003
divider

Popis a zdůvodnění

Znění alternativního OVU pro inkluzivní vzdělávání v TV 

- uplatňuje s ohledem na své možnosti (s pomocí učitele, asistenta pedagoga) speciální kompenzační, korektivní či jinak rozvíjející cvičení a aplikované pohybové aktivity pro rozvoj tělesné zdatnosti 

Základními návyky pro rozvoj tělesné zdatnosti jsou především pravidelnost pohybových činností, odpovídající intenzita pohybu a dostatečný čas věnovaný pohybovým činnostem. Žák by měl poznat, co je základem tělesné zdatnosti (silové, rychlostní, vytrvalostní a obratnostní schopnosti), a adaptovat se na tělesnou zátěž při pohybových činnostech. Zároveň by měl umět úroveň tělesné zdatnosti pravidelně měřit a hodnotit. 

Zdravý životní styl ovlivňuje zdraví člověka až z 60 %. Výrazný podíl na zdraví má i pohybová aktivita (rozvoj tělesné zdatnosti) a dobrá nálada. Tělesná zdatnost je základním předpokladem zdraví a výkonnosti člověka. Škola by v TV a dalších pohybových činnostech v režimu dne měla tyto návyky podporovat. Rozvoj těchto kvalit u každého žáka je rozhodující především v základním vzdělávání. 

Hodnoty

  • Sdílené poznání
  • Důstojný život pro všechny

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • zapojuje se do činností v rámci tělesné výchovy i do dalších pohybových činností v rámci režimu školy (usiluje o zapojení do pohybových aktivit i mimo školu) 
  • odůvodní význam systematického rozvoje zdatnosti pro zdraví  
  • uvede, co přispívá ke zlepšení rychlosti, vytrvalosti, síly, koordinace 
  • změří úroveň tělesné zdatnosti jednoduchými motorickými testy vhodnými pro daný věk 
  • posoudí na základě výsledků testů zdatnosti, zda se jeho tělesná zdatnost zlepšila, nebo ne 
  • popíše své pocity ze zátěžových činností v TV (překonávání námahy, výstup z komfortní zóny, pocit úspěchu, neúspěchu)

Očekávané výsledky učení