monitoruje své procesy učení

KKU-USU-000-ZV5-001
divider

Popis a zdůvodnění

STRATEGIE UČITELE:

 • plánuji sekvence navazujících vyučovacích hodin směřujících k dlouhodobým cílům 
 • plány učení či kritéria práce vytvářím společně s žáky 
 • nastavuji přiměřené vzdělávací cíle pro každého z žáků 
 • provázím žáky diskusí o tom, které postupy může využít v následující práci 
 • navozuji takové situace, při nichž si žák zkouší odhadování vlastních sil a možností, definování překážek v učení apod. 
 • zamýšlím se s žáky nad tím, co jim k rozvoji pomáhá (prostor, čas, pomůcky, forma práce, styly učení aj.) 
 • shromažďuji a sdílím zdroje, které mohou žákům v učení pomoci (např. různé procvičovací digitální programy, portfolio kompetencí aj.) 
 • poskytuji doplňkové materiály a nástroje, aby si žáci mohli hlouběji rozšířit své znalosti 
 • nechávám žáky samostatně při výuce objevovat, co se učí 
 • dávám prostor žákům učit se mezi sebou navzájem 
 • učím žáky a žákyně pracovat s nástroji, které umožňují sledovat a zaznamenávat jejich pokrok (práce s portfoliem, mapa učebního pokroku, mapa rozvoje kompetencí, kompetenční karty) 
 • učím žáky shromažďovat důkazy o jejich posunu v učení 
 • aktivitu žáků podporuji prostorem pro dotazy žáků, odpovídání na otázky, podporuji zvídavost žáků a vytvářím prostor pro (bádání) zjišťováních nových poznatků (o sobě i o světě) 
 • vytvářím bezpečný prostor pro práci s chybou (za chybu žáky netrestám, společně hledáme cestu, jak chybu příště eliminovat a jak ji využít k dalšímu rozvoji) 
 • průběžně s žáky reflektuji, co zvládli, co mají a nemají upevněno (podle toho měním dlouhodobý plán výuky a přizpůsobuji jej potřebám žáků) 
 • zamýšlím se s žáky nad tím, co jim k učení pomáhá (prostor, čas, pomůcky, forma práce, styly učení) 
 • jsem důsledný ve vyžadování domluvených pravidel 
 • učím žáky využívat čas (využívám časomíru apod. i pro běžné úkoly) 
 • vedu žáky a žákyně ke spolupráci a vzájemné podpoře při učení (s prvky konkurence a soutěživosti při výuce nakládám tak, aby nebyla narušena spolupráce a vzájemná podpora ve třídě) 

Hodnoty

 • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

NÁMĚTOVNÍK PROJEVŮ ŽÁKA:

komponenta: reflexe učení

 • trénuje jednotlivé strategie učení
 • vyhodnocuje strategie učení při výuce i mimo ni 
 • popisuje jednoduše proces vlastního učení (rozvoje)
 • rozliší, kdy se mu učí nejlépe a kdy mu to naopak nejde 
 • experimentuje s různými způsoby učení se (sám/ve skupině/ve dvojici; dělání si poznámek a jejich pročítání /učení z učebnice/ učení prostřednictvím digitálních technologií, učení ze zkušeností apod.) s dopomocí učitele a reflektuje, jak mu vyhovují
 • hodnotí úspěšnost zvolených strategií učení na základě pozorování vlastních výsledků a zaznamenávání pokroku (vybírá, které učební strategie použije v modelových případech za účelem organizace vlastního učení)
 • uvědomuje si nové možnosti učebního rozvoje skrze vrstevnické učení, kooperativní práci s ostatními lidmi (Učím se i tím, že někoho učím..., Využívám pomoci druhých při učení...)

komponenta: efektivní strategie učení

 • používá jednoduché kroky k organizaci svého učení, celkového rozvoje (př. vytváření seznamů úkolů, vedení poznámek, vytváření vizuálních map k zapamatování nejdůležitějších informací)
 • rozpoznává jaké metody učení jsou pro něj nejefektivnější (vede debaty s učitelem)

komponenta: učení s ohledem na práce s cíli

 • pojmenuje, co mu jde a co mu nejde, ilustruje to popisem situace
 • ukáže na nejpovedenější výstup (např. v rámci procvičování uvede, které cvičení, příklady, činnosti, dovednosti se mu nejlépe dařili)
 • naplánuje jednoduchý výukový cíl s dopomocí učitele
 • pracuje s chybou jako s příležitostí k růstu
 • hodnotí výsledky vlastního učení a volí si cíle pro další činnosti 

Očekávané výsledky učení