dodržuje pravidla bezpečného pohybu a pobytu v různém prostředí, prokáže zodpovědné jednání při styku s neznámými osobami, předměty a látkami

CJS-CJS-005-ZV5-023
divider

Popis a zdůvodnění

Žák je veden k dodržování pravidel bezpečného pohybu ve venkovním prostředí, zejména při akcích organizovaných školou, které probíhají mimo areál školy. Osvojuje si základní pravidla bezpečného pohybu a pobytu v přírodě (např. školní výlety, školy v přírodě). Učí se předvídat nebezpečné situace při oslovení cizím člověkem. Je potřeba, aby už na 1. stupni bezpečně zacházel s elektrickými přístroji, protože jsou běžnou součástí jeho života.

Hodnoty

 • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

 • vyhodnocuje místa ve svém okolí z hlediska bezpečnosti pro pohyb a pobyt dětí, upozorňuje na možná rizika, nebezpečí zdůvodňuje
 • zhodnotí z hlediska bezpečnosti svou cestu do školy a další místa svého obvyklého pohybu mimo domov a školu
 • dává do rámcových souvislostí rizika pro pohyb a chování ve vnějším prostředí a povětrnostní podmínky
 • uvádí možná ohrožení, která mohou vzniknout při kontaktu s neznámými lidmi, zvířaty, předměty
 • v modelových situacích předvádí, jak by se zachoval v situacích ohrožení, a způsob chování zdůvodňuje
 • při akcích školy se řídí zásadami bezpečného pohybu a pobytu v přírodě
 • vyhodnocuje kritická místa a situace ohrožující jeho život a zdraví v modelových situacích
 • rozliší, na koho se má obrátit, a upozorní na nebezpečnou situaci (např. volně pobíhající pes, oslovení neznámým člověkem)
 • sdělí své vědomosti a zkušenosti týkající se bezpečného zacházení s elektrickými přístroji
 • vyvodí pravidla bezpečného zacházení s elektrickými přístroji a zformulovaná pravidla znázorní (např. obrázky nebezpečných situací s varováním, scénka)
 • rozeznává piktogramy související s elektrickými přístroji

Očekávané výsledky učení