chová se zodpovědně, předvídavě a bezpečně ve škole, v neznámém prostředí i v prostředí virtuální reality, při styku s neznámými osobami, zvířaty a nebezpečnými předměty

CZB-VZB-003-ZV9-012
divider

Popis a zdůvodnění

OVU vede žáky k dodržování pravidel bezpečného pohybu a pobytu v neznámém prostředí, k získávání předběžných informací o dané lokalitě, k respektování pokynů, zákazů a příkazů spojených s danou lokalitou atd. Sleduje, aby se žáci při akcích školy, při styku s neznámými osobami, zvířaty a předměty i při pohybu v digitálním prostředí chovali předvídavě a odpovědně, snažili se vyhýbat možným konfliktům. Umožňuje žákům vyhodnocovat přínosy a rizika osobních a virtuálních kontaktů, ověřovat si v modelových situacích, jak vzniklé konflikty bezpečně řešit.  

Pro ochranu zdraví a bezpečí je důležité osvojit si základní pravidla pro bezpečný pohyb a pobyt ve venkovním prostředí. Žáci by se měli pohybovat i v neznámém prostředí bezpečně, učit se předvídat možná rizika a vyhýbat se zbytečným konfliktům. OVU nabízí žákům možnosti ověřit si v modelových situacích vhodné postupy řešení rizikových situací s využitím osobní i digitální komunikace.

Hodnoty

  • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • posuzuje a vyhodnocuje místa pro trávení volného času ve svém okolí z hlediska bezpečnosti pro svůj pohyb a pobyt (hřiště, park, příroda aj.) 
  • upozorní odpovědné osoby na možná ohrožení zdraví a bezpečí
  • zdůvodní, v čem spočívá riziko nebezpečí pro zdraví jeho či ostatních
  • volí vhodná místa pro činnosti ve venkovním i jiném novém prostředí
  • odůvodní nutnost odpovědného chování při kontaktu s domácími i volně žijícími zvířaty, které aplikuje v modelové situaci
  • porovnává přínosy a rizika osobní a digitální komunikace jednotlivců i různých sociálních skupin s ohledem na osobní bezpečí
  • navrhne řešení možných konfliktů vznikajících při osobní i digitální komunikaci

Očekávané výsledky učení