přebírá odpovědnost za věci okolo sebe a za možné dopady svých rozhodnutí vůči ostatním a okolí

KOB-ODP-000-ZV9-001
divider

Popis a zdůvodnění

STRATEGIE UČITELE

 • vytvářím prostor a bezpečné prostředí pro vytváření a vyjadřování vlastního názoru žáků, sám uplatňuji respektující přístup a vedu k němu důsledně žáky, nekritizuji žáka za názor.
 • podněcuji žáky ke kladení otázek a argumentaci, doplňujícími otevřenými otázkami je vedu k hlubšímu promýšlení a  prohloubení argumentace
 • umožňuji žákovi převzít odpovědnost za uskutečnění přiměřeného úkolu, který si sám zvolí nebo s nímž se vnitřně ztotožní - nezaměňuji prosté vykonání zadaného úkolu či příkazu se skutečným převzetím odpovědnosti
 • stavím žáky před situace vyžadující přijetí jejich vlastního rozhodnutí (např. při řešení praktického úkolu), nezaměňuji uskutečnění něčeho na příkaz za rozhodnutí, které žák svobodně a odpovědně zvolil
 • stavím žáky před dilemata týkající se sociální, ekonomické a environmentální spravedlnosti a podněcuji je k zaujetí odůvodněných stanovisek, k argumentaci a diskusi (např. formou vhodné diskusní aktivity). V případě potřeby vyjádřím a odůvodním i svůj odůvodněný pohled a názor, ale nemanipuluji
 • vytvářím prostor pro otevřenou diskusi žáků o významu svobody a odpovědnosti, o jejich konkrétních projevech v různých konkrétních situacích, představuji jim a nechávám je navrhovat různé příklady, faciltuji diskusi žáků a využívám osvědčené diskusní techniky
 • vedu reflexi o zkušenostech a zážitcích žáků dle osvědčených postupů (reflektivní postupka)

Hodnoty

 • Respektování potřeb planety
 • Důstojný život pro všechny
 • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

NÁMĚTOVNÍK PROJEVŮ ŽÁKA:

komponenta: sociální, ekonomická a environmentální spravedlnost

 • argumentuje, proč je důležitá sociální, ekonomická a environmentální spravedlnost
 • určí významné příčiny nespravedlnosti
 • určí, čím lze přispět k jejímu odstraňování či snižování na osobní i systémové úrovni

komponenta: převzetí odpovědnosti

 • přebírá samostatně odpovědnost za něco, co je užitečné pro ostatní či okolí
 • vyhodnocuje, zda a do jaké míry převzetí odpovědnosti zvládl
 • vyhodnocuje, co se naučil o sobě, procesech, společnosti a světě nového

komponenta: svobodné a odpovědné rozhodování

 • vyhodnocuje, zda a jaké má každodenní jednání konkrétní dopady na ostatní lidi a svět
 • uskutečňuje kroky ke zlepšení dopadů svého každodenního jednání na ostatní lidi a svět
 • přijímá rozhodnutí dle své vůle a na základě odpovědného zvážení možných dopadů na okolí

Očekávané výsledky učení