na základě porozumění průběhu a příčinám globalizace demonstruje její pozitivní i negativní důsledky na přírodu a společnost v různých místech a regionech

GEO-GEO-002-ZV9-011
divider

Popis a zdůvodnění

OVU cílí na porozumění příčinám globalizace a jejím pozitivním i negativním důsledkům na přírodu, ekonomiku a společnost v různých místech a regionech Česka i světa. Porozumění globalizaci a jejím dopadům na přírodu a společnost v různých místech a regionech přináší významný přínos pro geografickou gramotnost, globální povědomí a schopnost kritického myšlení žáků, což jsou klíčové dovednosti pro budoucí občany ve světě, který je stále více propojený a komplexní. OVU vede k uvažování nad geografickými aspekty globalizace, jako jsou obchodní trasy, migrace, kulturní proměna a technologický pokrok. Předpokládá využívání konkrétních příkladů globalizace v různých částech světa za účelem analýzy, jak tyto procesy ovlivňují přírodu i společnost. Důležitou součástí výuky by mělo být i zkoumání sociálních a ekonomických nerovností v různých regionech v kontextu globalizace. Podpora kritického myšlení by měla umožnit žákům zhodnocovat různé perspektivy a formovat si informované názory na dopady globalizace na lidstvo a planetu. Důraz by měl být kladen jak na minulý vývoj, tak především na budoucí scénáře globalizace.

Porozumění globalizaci, tj. jejím příčinám a dopadům na ekonomiku, společnost a přírodu v různých místech a regionech světa, je nutnou výbavou pro budoucí občany Země, neboť život na naší planetě je stále více propojený jak ve směru vertikálním (od lokální po globální úroveň), tak horizontálním (na stejné regionální úrovni). OVU vede žáky k hlubšímu porozumění, jak dění na globální úrovni ovlivňuje úrovně nižší a naopak, přičemž toto porozumění by mělo mít následný odraz i v jejich jednání a představuje tedy (spolu s dalšími OVU) základ pro oblast udržitelného života na Zemi.

Hodnoty

  • Sdílené poznání
  • Respektování potřeb planety
  • Podpora udržitelných technologií a inovací
  • Důstojný život pro všechny

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • uvede projevy globalizace ve sféře hospodářství, obchodu, kultury, politiky, způsobu života obyvatel, přírody a životního prostředí ve vybraných místech či regionech
  • na příkladu výroby a distribuce konkrétního výrobku popíše princip fungování nadnárodních společností
  • na příkladu procesu šíření vybraného jevu popíše globální propojení světa (např. pandemie covid-19, hudební novinky, technologické novinky)
  • na konkrétních příkladech ze světa a z místa svého bydliště posoudí, komu/čemu dopady globalizace prospívají a komu/čemu škodí
  • navrhne, jak může vlastní činností dopady globalizace ovlivnit (v duchu hesla „mysli globálně, jednej lokálně“)

Očekávané výsledky učení