zohledňuje vzájemnou propojenost jevů, situací a výzev v okolním světě z hledisek sociálních, ekonomických, kulturních, politických a ekologických

KOB-ZPS-000-ZV9-001
divider

Popis a zdůvodnění

STRATEGIE UČITELE:

 • vytvářím společně s kolegy z jiných oborů zadání, při jejichž řešení/naplnění žák potřebuje kombinovat znalosti a dovednosti z různých oborů
 • vytvářím zadání, při nichž žák potřebuje srovnávat shodné a odlišné rysy různých situací a systémů - v rámci oboru i napříč různými oblasti
 • využívám techniky zviditelňující (skryté) souvislosti různých procesů a jevů - např. simulace a simulační hry, myšlenkové mapy, grafická znázornění a schémata 
 • podněcuji žáky ke kladení a zodpovídání otázek směřujících k hledání příčin a následků různých situací a procesů, doplňujícími otevřenými otázkami je vedu k hlubšímu promýšlení a prohloubení otázek a odpovědí
 • vytvářím prostor a bezpečné prostředí pro diskuse žáků o souvislostech různých jevů, procesů a systémů, o významu systémového a celostního přístupu a využívám k jejímu vedení osvědčené diskusní techniky 
 • vedu reflexi o zkušenostech a zážitcích žáků dle osvědčených postupů (reflektivní postupka)

Hodnoty

 • Respektování potřeb planety

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

NÁMĚTOVNÍK PROJEVŮ ŽÁKA:

komponenta: souvislostní (systémové) myšlení - odhalování příčin a následků

 • prozkoumává jak jsou různé situace, jevy a procesy v okolním světě propojeny od roviny osobní přes místní a regionální až po celosvětovou 
 • prozkoumává jak jsou různé situace, jevy a procesy v okolním světě propojeny z hlediska historického vývoje
 • prozkoumává a pojmenovává příčinné souvislosti mezi sociálními, kulturními, ekonomickými, politickými a ekologickými stránkami vybraných situací, jevů a procesů v okolním světě
 • hodnotí významnost těchto různých vazeb
 • na příkladech vysvětluje, co vše je v okolním světě možno považovat za systém - na různých úrovních v prostoru (od osobní po světovou) a na různých úrovních komplexnosti – od dílčích oblastí po komplexní „nadoborové“ systémy 
 • na příkladech vysvětluje, jak se ovlivňují jednotlivé prvky uvnitř sociálních, ekonomických, kulturních, politických a ekologických systémů i různé systémy navzájem
 • odvozuje obecné zákonitosti fungování sociálních, ekonomických, politických a ekologických systémů (např. fungování zpětných vazeb zesilujících nebo tlumících změny, zpoždění mezi příčinnou a následkem) 

komponenta: celostní (holistický) přístup k životu v propojeném světě

 • zobecňuje, jak je okolní svět propojen prostorově i mezi různými oblastmi života (ze sféry sociální, kulturní, ekonomickou i ekologické) 
 • hodnotí kladné stránky a rizika těchto propojení
 • navrhuje v konkrétních situacích a při řešení různých výzev, jaká sociální, kulturní, ekonomická a ekologická hlediska uplatnit a jak je uplatnit, propojovat a vyvažovat

Očekávané výsledky učení