uvede hlavní příčiny a důsledky aktuálních mezinárodních a regionálních konfliktů a příklady snah o jejich řešení

GEO-GEO-002-ZV9-012
divider

Popis a zdůvodnění

OVU cílí k hlubšímu porozumění příčinám a důsledkům základních typů konfliktů v geopoliticky různých regionech světa a k identifikaci příkladů snah o jejich řešení, a to s důrazem na prostorové rozložení a časový vývoj konfliktů. OVU by měl směřovat ke zobecnění problematiky příčin a důsledků konfliktů a k rozvoji demokratických principů, ovšem vždy s uvědoměním si místních či regionálních specifik a složitosti řešení jednotlivých konfliktů. OVU zároveň nabádá žáky k uvědomění si využívání mediálních manipulací obyvatel jako nedílné součásti prezentace konfliktů.

Hlubší porozumění příčinám a důsledkům základních typů konfliktů v geopoliticky různých regionech světa a k identifikaci příkladů snah o jejich řešení, a to s důrazem na prostorové rozložení a časový vývoj konfliktů, je nutnou výbavou pro uvážlivé smýšlení a reakce občana.

Hodnoty

  • Sdílené poznání
  • Respektování potřeb planety
  • Podpora udržitelných technologií a inovací
  • Důstojný život pro všechny

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • na mapě světa lokalizuje oblasti aktuálních konfliktů, popř. místa napětí 
  • na konkrétních příkladech různých konfliktů uvádí hlavní příčiny konfliktů (např. nedostatečný přístup k vodě, ke zdrojům klíčových surovin, dezertifikace území, nedemokratické státní zřízení, etnické a náboženské rozdíly) 
  • na konkrétních příkladech různých konfliktů uvádí jejich krátkodobé a dlouhodobé důsledky v místě konfliktu, v Česku i ve světě (na život obyvatel, politiku, hospodářství a přírodu)
  • vyhledá mediální zprávy, které o určitém konfliktu referují rozdílně, a ověří spolehlivost jejich zdrojů
  • vyhledá příklady úsilí o mírové řešení vybraných konfliktů

Očekávané výsledky učení