projevuje ohleduplný, citlivý a podporující přístup k živým bytostem, přírodě a světu jako celku

KOB-RES-000-ZV9-001
divider

Popis a zdůvodnění

STRATEGIE UČITELE

 • vytvářím situace, při nichž se žáci dostávají do četných přímých kontaktů s různými lidmi, rozmanitými živými bytostmi, venkovním (přírodním i člověkem přetvořeným) prostředím
 • vytvářím situace, při nichž žáci mohou pečovat o živé bytosti/organismy
 • vytvářím situace, při nichž žáci mohou pečovat o své okolí
 • vytvářím prostor pro vzájemné sdílení zkušeností a zážitků z kontaktu a péče o živé bytosti a prostředí mezi žáky
 • svým příkladem modeluji vhodné chování vůči živým bytostem a okolnímu prostředí
 • vytvářím prostor pro otevřenou diskusi žáků o hodnotách a chování svých i ostatních, facilituji diskusi a využívám osvědčené diskusní techniky
 • vedu reflexi o zkušenostech a zážitcích žáků dle osvědčených postupů (reflektivní postupka)

Hodnoty

 • Respektování potřeb planety
 • Důstojný život pro všechny

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

NÁMĚTOVNÍK PROJEVŮ ŽÁKA:

komponenta: vnímavost a citlivost k živým bytostem

 • projevuje respekt k životu a vnímá jej jako důležitou hodnotu
 • projevuje citlivost k živým bytostem

komponenta: ohleduplnost k přírodě, místu a světu

 • projevuje respekt k rozmanitosti a vnímá ji jako důležitou hodnotu.
 • pojmenovává hodnoty a postoje, které ovlivňují jeho vlastní chování i chování druhých směrem k přírodě, místu a světu
 • nachází příklady, jak se hodnoty a postoje promítají do chování lidí k okolí
 • upravuje dle toho své chování k okolí

Očekávané výsledky učení