pro řešení problému vytvoří tabulku evidence dat a stanoví pravidla pro práci se záznamy

INF-INF-003-ZV9-009
divider

Popis a zdůvodnění

Existuje velké množství praktických problémů, které řešíme pomocí evidence většího množství dat různého typu. Při návrhu evidence dat se žák učí data logicky organizovat pomocí tabulky (či více propojených tabulek). Navrhuje strukturu tabulky, typy dat, pravidla a omezení pro jejich zápis.

Žák by měl identifikovat, jaké informace (datové položky) jsou potřebné pro řešení daného problému, a navrhnout, jak je nejlépe uspořádat do tabulky v databázovém systému, případně v tabulkovém editoru. Vytvoří sloupce pro jednotlivé datové položky a určí typy dat, které budou v těchto sloupcích uložené (např. text, číslo, datum).

Kromě samotné struktury tabulky žák také definuje, jak se s daty v tabulce pracuje. Určí pravidla pro přidávání nových záznamů, aktualizaci existujících záznamů, mazání záznamů, ale také například pravidla pro validaci dat (jak zkontrolovat, že data jsou správně a kompletně zadaná) nebo jejich zabezpečení.

Ve světě informačních systémů je správa dat klíčová. Informační systémy v podstatě sbírají, ukládají, zpracovávají a prezentují data. Aby mohl systém efektivně fungovat, musí být data správně strukturovaná a musí existovat jasná pravidla pro jejich správu. Schopnost navrhnout tabulku a pravidla pro práci s daty je tedy základní dovedností pro kohokoli, kdo chce (musí) pracovat s informačními systémy nebo je navrhovat.

Hodnoty

 • Sdílené poznání
 • Respektování potřeb planety
 • Podpora udržitelných technologií a inovací
 • Důstojný život pro všechny

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

Určí, jak při řešení problému využije evidenci dat

 • formuluje problém
 • vysvětlí zamýšlený účel tabulky
 • určí základní informace, které má evidence dat poskytovat (výstupy)

Navrhne tabulku pro evidenci dat

 • určí v jakém nástroji tabulku zpracuje
 • určí, jak získá data do tabulky
 • navrhne strukturu tabulky
 • určí pravidla a postupy pro práci se záznamy v evidenci dat

Vytvoří tabulku pro evidenci dat

 • vytvoří tabulku
 • nastaví pravidla a postupy pro práci se záznamy v evidenci dat

Ověří funkčnost evidence dat

 • navrhne, realizuje a vyhodnotí zkoušku (pilot) evidence dat
 • opraví chyby, případně navrhne vylepšení

Gradace spočívá ve volbě složitosti problému, který žáci řeší, vždy by mělo jít o situaci, která je žákům blízká z praktického života. Postupně se seznamují s různými typy dat i možnostmi spolupráce při vytváření a užívání tvořené evidence, tj. roste složitost pravidel a rolí v evidenci.

Očekávané výsledky učení