data získaná na základě vlastních kritérií a formulovaných dotazů z různých digitálních zdrojů posuzuje z hlediska souladu s již známými poznatky

KDI-DAT-000-ZV9-001
divider

Popis a zdůvodnění

STRATEGIE UČITELE

 • zařazuji do výuky takové aktivity, aby měli žáci příležitost pracovat s otevřenými daty a veřejnými databázemi 
 • vedu žáky ke kritické práci s informačními zdroji a odpovědnosti při jejich vytváření
 • prostřednictvím promyšlených online aktivit je vedu k vědomému a zodpovědnému utváření digitálních identit a sledování vlastní digitální stopy
 • podporuji žáky v samostatné i skupinové tvorbě a sdílení archivů relevantních digitálních vzdělávacích zdrojů

Hodnoty

 • Podpora udržitelných technologií a inovací
 • Sdílené poznání
 • Respektování potřeb planety
 • Důstojný život pro všechny

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

NÁMĚTOVNÍK PROJEVŮ ŽÁKA:

komponenta: získávání dat, informací a obsahu

 • vhodně formuluje dotaz či zadání
 • potřebná data získává z různých digitálních zdrojů na základě vlastních kritérií pro vyhledávání a vhodně formulovaných dotazů
 • ukládá data tak, aby je mohl v případě potřeby najít a použít i někdo jiný, s kým spolupracuje; vytváří vlastní portfolio zdrojů

komponenta: kontrola digitální stopy, utváření možné digitální identity

 • promyšleně buduje svou digitální identitu a zajímá se, jak k ní přispívají ostatní, kontroluje svou digitální stopu - zapojí se do diskuze k utváření digitální identity, na příkladech demonstruje, jak k utváření přistupuje

komponenta: správa dat, informací a obsahu

 • ukládá data tak, aby je mohl v případě potřeby najít a použít i někdo jiný, s kým spolupracuje; vytváří vlastní portfolio zdrojů

Očekávané výsledky učení