prozkoumá činnost státní správy a samosprávy při řešení životních situací občana a při řešení lokálních výzev a problémů

CAS-VKO-002-ZV9-009
divider

Popis a zdůvodnění

Očekávaný výsledek učení vede k praktickému pochopení rozdílů mezi státní správou a samosprávou, jejich pravomocemi a fungováním. Konkrétní příklady pak dokážou účelně propojit teoretickou a praktickou rovinu. Díky nim se u žáka rozvíjí porozumění, jakým způsobem ovlivňují činnosti státní správy (např. zajištění poskytování sociálních dávek, vybírání daní) a samosprávy (např. zřizuje mateřské a základní školy, zajišťuje fungování komunálních služeb) jeho život a život v regionu i širší společnosti. Zároveň může získat přehled o přínosech těchto služeb pro život občanů. Konkrétní praktickou situací spojenou se životem žáků může být vydávání občanského průkazu a seznámení se s online rezervačním systémem, prostřednictvím kterého se lze na úřad objednat.

Očekávaný výsledek učení rozvíjí občanské povědomí, praktické strategie pro běžné životní situace, občanskou samostatnost. Vzdělávací obsah prohlubuje aktivní, odpovědný a informovaný přístup občana a ukazuje možnosti současného i budoucího zapojení do občanského života. Očekávaný výsledek učení rozvíjí oborové základy odpovědného občanství na poznatcích o stěžejních principech fungování demokratického státu. Prostřednictvím příkladů je spojený s reálnou zkušeností žáků, připravuje je na komunikaci s úřady a ukazuje možnosti využívání digitálních technologií pro řešení administrativních záležitostí. Konkrétní příklady vycházejí ze situací, které běžně státní správa a samospráva řeší.

Hodnoty

  • Sdílené poznání
  • Podpora udržitelných technologií a inovací
  • Důstojný život pro všechny

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • z příkladů vybere situace nebo činnosti, které patří do kompetence státní správy a co spadá pod samosprávu
  • na konkrétních příkladech doloží vybrané činnosti státní správy a činnosti samosprávy a s oporou o příklady vysvětlí rozdíly mezi nimi
  • vyhledá informace o vydání občanského průkazu a zjistí, jak si osobně nebo elektronicky sjednat schůzku k vybraným službám obecního úřadu
  • zpracuje přehled služeb obecního nebo městského úřadu z pohledu životních situací občana
  • vyhledá regionální příklady toho, co politici nebo úředníci na úrovni obce, kraje nebo státu dělají pro občany
  • na situacích ze svého života vysvětlí, zda v nich hraje nějakou roli státní správa nebo samospráva

Očekávané výsledky učení