prokáže porozumění roli politiků, prezidenta, soudců a policistů na základě reflexe příběhu či modelové situace

CJS-CJS-001-ZV5-006
divider

Popis a zdůvodnění

Pomocí příkladů (příběhů nebo modelových situací) vedeme žáka k pochopení základního principu demokracie o rozdělení státní moci – legislativa (poslanci, senátoři), exekutiva (prezident, vláda, policie, komunální politika v rámci územní samosprávy, případně bezpečnostní sbory nebo ozbrojené síly), judikatura (soudci).

Hodnoty

  • Sdílené poznání
  • Důstojný život pro všechny

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • vlastními slovy vysvětlí, co si představuje, že dělá prezident a další vybraní představitelé exekutivy, legislativy a judikatury
  • na základě předložených příkladů popíše a charakterizuje činnost jednotlivých aktérů exekutivy, legislativy a judikatury
  • porovná své představy s předloženými příklady

Očekávané výsledky učení