zhodnotí na příkladech ze života občanů přednosti, úskalí a dopady demokratické a autokratické formy vlády

CAS-VKO-002-ZV9-005
divider

Popis a zdůvodnění

Očekávaný výsledek učení prohlubuje porozumění státu, státnímu zřízení a demokratickému systému, kdy k němu žák dokáže, na základě porozumění jeho fungování, také zaujmout hodnotící stanovisko. V té souvislosti pak na příkladech z pohledu lidskoprávního, politického i ekonomického porovnává dopady demokratické a autokratické formy vlády na běžný život občanů, analyzuje různá státní zřízení, porovnává jejich výhody a nevýhody a vyvozuje informované závěry. Podobně také pracuje s příklady států s různými typy vlády, prezentuje jejich charakteristiky a porovnává je. Součástí je také seznámení se se základními právy a svobodami ukotvenými v Listině základních práv a svobod, případně i v dalších dokumentech (Všeobecná deklarace lidských práv, Listina základních práv EU, Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod).

Orientace ve světě a pochopení různých politických systémů umožňuje žákům lépe chápat dění ve společnosti, politická rozhodnutí a vliv politiky na jejich každodenní život. Porovnávání státních zřízení poskytuje žákům globální perspektivu a uvědomění si, jak různé politické systémy fungují ve světě. Očekávaný výsledek učení vede k hlubšímu porozumění fungování a charakteristikám demokratického systému. Pomocí příkladů reálných situací předkládá problémové otázky a vede k hlubšímu zamyšlení se nad demokratickými principy. Očekávaný výsledek učení rozvíjí povědomí o aktuálním politickém uspořádání a propojuje ho s historickým vývojem.

Hodnoty

  • Důstojný život pro všechny
  • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • rozlišuje typy státních zřízení, jako jsou demokracie, autokracie, monarchie a republika
  • přiřadí k nejvýznamnějším a sousedním státům typ vládnutí a vysvětlí, v čem se vládnutí v těchto zemích liší
  • vysvětlí hlavní principy demokratické a autokratické formy vlády a na konkrétních příkladech porovná jejich znaky
  • na příkladech identifikuje přednosti a úskalí demokracie
  • vysvětlí, co to jsou základní práva a svobody, uvede jejich příklady a to, v jakých dokumentech jsou ukotvené
  • vysvětlí, jak a proč základní práva a svobody souvisejí s demokracií
  • diskutuje o dopadech demokratické a autokratické formy vlády na život občanů (na jejich práva a svobody, na média a přístup k informacím, na jejich zapojování apod.)

Očekávané výsledky učení