uvede příklady toho, v čem se shoduje a čím se liší život různých lidí

CJS-CJS-002-ZV5-011
divider

Popis a zdůvodnění

Žák se učí orientovat v problematice mezilidského soužití. Je veden k porozumění tomu, že lidé mají různé vzorce chování, dané odlišnými zvyky a způsobem života. Učí se tyto odlišnosti vnímat, ale nehodnotit jednotlivé vzorce jako lepší nebo horší. Pro porozumění složitým společenským jevům se setkává s co nejvíce různými situacemi, na jejichž základě si může udělat obecnější představu o životě ve společnosti. Izolované situace mu pak umožní porozumět situacím komplexněji, nepodléhat stereotypům a povrchním soudům.

Hodnoty

  • Respektování potřeb planety
  • Důstojný život pro všechny

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • popíše způsob života osoby z modelové situace nebo z příběhu
  • na příkladech identifikuje, v čem se život lidí shoduje a v čem se liší
  • uvádí příklady situací, činností nebo věcí, které ukazují propojení jeho života s životem někoho jiného (v bezprostředním okolí i žijícího na jiném místě)
  • diskutuje o tom, jak se lidé z různých kultur obohacují (např. jídlo, zvyky, oblékání, sportování)
  • vysvětlí, jak může mít způsob života vliv na soužití s ostatními lidmi
  • analyzuje soužití v modelovém společenství
  • jmenuje příklady toho, co pomáhá k dobrému soužití mezi lidmi v obci
  • vysvětlí, které kroky vedou k vzájemnému porozumění a respektu a které naopak rozdíly a neporozumění prohlubují

Očekávané výsledky učení