vnímá umění a kulturu jako způsob poznávání světa a vypovídání o něm

KKT-UMK-000-ZV5-001
divider

Popis a zdůvodnění

STRATEGIE UČITELE

 • zajišťuji výuku, která aktivně zapojuje žáky do procesu objevování a zkoumání různých forem umění a kultury, používám různé didaktické metody, jako jsou diskuse, skupinové aktivity a praktické cvičení, abych podpořil jejich zájem a aktivní účast
 • používám umělecká díla, abych představil žákům různé kulturní a umělecké projevy 
 • organizuji exkurze do muzeí, galerií, divadel a dalších kulturních institucí, aby si žáci mohli prohlédnout umělecká díla a získat praktické zkušenosti s různými formami umění a kultury.
 • pořádám diskuse a reflexe o uměleckých dílech a kulturních událostech, které žákům umožňují analyzovat a interpretovat různé aspekty umění a kultury a vyjadřovat své názory a dojmy.
 • pořádám návštěvy umělců ve škole, pořádám výstavy, projekce, vystoupení uměleckých skupin, aby žáci mohli přímo komunikovat s tvůrci a umělci z praxe, získat inspiraci a podněty pro vlastní tvůrčí činnost, a lépe porozumět procesu tvorby uměleckých děl. 
 • o návštěvách kulturních institucí, návštěvách uměleckých skupin a umělců a kulturních pracovníků ve škole vedu třídní portfolio - v papírové podobě nebo v dokumentu sdíleném s rodiči žáků.

Hodnoty

 • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

NÁMĚTOVNÍK PROJEVŮ ŽÁKA:

Komponenta: porozumění uměleckému a kulturnímu a vyjádření 

 • sdělí své prožitky z vnímání uměleckých děl (výtvarného umění, hudby, divadla, filmu a tance, literatury, architektury  
 • prezentuje ostatním informace, které si k uměleckému dílu a jeho autorovi vyhledal 
 • prezentuje ostatním své zkušenosti s uměleckými aktivitami mimo školu, jako jsou návštěvy galerií, divadelních, filmových a tanečních představení, koncertů nebo účast na uměleckých workshopech a hodnotí, jak obohacují jeho vlastní tvorbu
 • diskutuje o tom, jak umění přispívá k poznávání světa a vypovídání o něm

Komponenta: reflektování kulturního a uměleckého vyjádření

 • hodnotí umělecká díla bez předsudků a se snahou porozumět jejich sdělení
 • umělecké vyjádření svých spolužáků hodnotí s respektem a snahou o porozumění jejich sdělení 
 • vybere příklady projevů umění v digitálním prostředí a hodnotí svou zkušenost s nimi

Očekávané výsledky učení