využívá své znalosti o výrazových prostředcích hudebního, tanečního a divadelního díla pro rozlišení základních forem, druhů těchto umění a při rozhovoru o zážitku ze setkání s těmito díly

UAK-HTD-002-ZV5-006
divider

Popis a zdůvodnění

Žák přichází do přímého kontaktu s hudebními, dramatickými a tanečními díly nebo jejich ukázkami ve formě záznamů, videí, nahrávek. Na základě této zkušenosti poznává a učí se pojmenovávat základní výrazové prostředky těchto druhů umění. Získává tak základní orientaci v základních uměleckých druzích, formách, podobách a prostředcích jejich vyjádření (opera, balet, činoherní představení, loutkové představení, taneční představení…). Pro výstup je zásadní přímý kontakt žáka s dílem. Při utváření pojmů souvisejících s percepcí uměleckého díla se vychází ze žákova přirozeného jazyka – ten je východiskem pro pojmové zobecnění a jeho následnou aplikaci v komunikaci o díle. Na 1. stupni jde o základní pojmovou výbavu pro rozlišení jednotlivých druhů umění.

Hodnoty

  • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • na základě setkání s hudebním dílem ve formě hudební ukázky či zhlédnutého hudebního díla rozliší ve znějícím proudu hudby výrazné změny hudebních výrazových prostředků (rytmus, melodie, harmonie, dynamika, barva), rozezná vybrané hudební nástroje (ve znějícím proudu hudby zřetelné, barevně specifické) a určí základní hudební formy (např. malá písňová forma, rondo, variace)
  • na základě setkání s tanečním dílem rozliší formy: taneční sólo, duet, skupinová choreografie, popíše kostým, scénografii a hudební složku, určí základní žánry z oblasti tanečního umění (balet, folklorní tanec, moderní/současný tanec)
  • na základě setkání s divadelním dílem nebo jeho částí popíše jeho výrazové prostředky (hra herců, scénografie, světlo, scénická hudba a zvuk) a rozliší základní druhy divadla (činohra, hudební divadlo, pohybové divadlo, loutkové divadlo)
  • orientuje se v základních pojmech a profesích souvisejících s tvorbou jevištního (hudebního, dramatického, tanečního) díla: orchestr, tanečník/tanečnice, herec/herečka, dirigent/ka, koncert, zpěvák/zpěvačka, diváci, účinkující, autor/ka, režisér/ka, choreograf/ka, technik, hudebník/hudebnice, skladatel/ka

Očekávané výsledky učení