uvědomuje si význam, důležitost a smysl svého učení

KKU-SMU-000-ZV5-001
divider

Popis a zdůvodnění

STRATEGIE UČITELE: 

 • propojuji výuku se zkušeností žáků a žákyň a zprostředkovávám jim smysl vyučovaného obsahu (proč se konkrétní obsah či kompetenci učí) 
 • podporuji žáky k dalšímu učení tím, že oceňuji jejich silné stránky, jejich snahu, pokrok a úspěchy 
 • zprostředkovávám žákům konkrétní příklady výstupů úspěšného učení ve vztahu ke škole i celkovému rozvoji osobnosti 
 • podporuji u žáků postoje (nastavení mysli), které jim pomáhají rozvinout a udržet motivaci (např. Mé schopnosti nejsou fixní, ale mohu je rozvinout a rostou s mým úsilím; Mohu uspět a už jsem v minulosti mnohokrát uspěl/a; Překonávám překážky a to mě posiluje) 
 • umožním žákům vidět celkový rámec učiva a porozumět, jak jednotlivé lekce přispívají k jejich celkovému rozvoji osobnosti 
 • vytvářím dynamické a interaktivní učební aktivity, které stimulují zvědavost a aktivní účast žáků 
 • při projektové výuce umožním žákům výběr témat, která jsou pro ně zajímavá, a přizvu je k plánování  
 • podporuji žáky v tom, aby projevovali své názory a potřeby a nebáli se při svém učení chybovat, o chybách přemýšleli a dále se z nich učili, vlastní chyby odkrývám žákům a žákyním jako příležitosti k učení 
 • dlouhodobě pozoruji snahu a vůli  
 • poskytuji zpětnou vazbu, která je konkrétní a umožňuje studentům cíleně zlepšovat své dovednosti 
 • poskytuji průběžnou zpětnou vazbu nejen na výsledky, ale také na postup a přístup k učení 
 • pro hodnocení práce žáků a jejich pokroku v učení využívám popisná kritéria (která jsou srozumitelná a korespondují s cíli výuky) 
 • při nastavování kritérií zohledňuji nejen očekávané výstupy, ale i evidenci o dosavadním pokroku žáků  
 • vedu žáky k sebehodnocení na základě kritérií, kterým rozumějí, a podporuji tím jejich odpovědnost za vlastní učení 
 • vedu žáky ke vzájemnému hodnocení pokroku v učení (vrstevnické hodnocení) na základě jim srozumitelných kritérií, a to za předpokladu, že se při tom daří zachovávat bezpečné prostředí 
 • poskytuji zpětnou vazbu tak, aby byla efektivně využitelná pro další učení žáků (ukazuje další krok ke zlepšení, je respektující, konkrétní, včasná a konstruktivní) 
 • preferuji pozitivní zpětnou vazbu 
 • rozlišuji mezi popisným a hodnotícím jazykem, využívám popisný jazyk jako podstatnou součást zpětné vazby a vedu k tomu žáky  
 • využívám různé způsoby poskytování zpětné vazby žákům a jejich práci (rychlejší zpětná vazba: ústní ocenění, palec nahoru, úsměv /časově náročnější zpětná vazba: písemná zpětná vazba, slovní hodnocení apod.) 
 • inspiruji žáky a žákyně tím, že se sám neustále učím, a to také od žáků a žákyň a spolu s nimi 

Hodnoty

 • Sdílené poznání
 • Důstojný život pro všechny

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

NÁMĚTOVNÍK PROJEVŮ ŽÁKA:

komponenta: snaha, vůle 

 • odhaduje možnosti a síly 
 • buduje si vytrvalost v učení (např. díky překonávání překážek) 
 • reflektuje hodnoty a vztahuje je k vlastní osobnosti 
 • uvědomuje si, že úsilí a praxe jsou klíčem k zlepšení dovedností 
 • je aktivním účastníkem učení, nejen pasivním příjemcem informací 

komponenta: motivace k učení 

 • vyhledává příležitosti k učení 
 • hledá smysl ve svém vzdělávání (Proč se učím?- nejde mu o vnější odměny, ale o celkový rozvoj) 
 • vybírá a uzpůsobuje situace ve vztahu k motivaci (vybírá, co ho baví, zajímá - je si vědom, že se může učit z vlastní iniciativy) 
 • rozumí, proč je důležité učit se nové věci, věci, které souvisí s jeho osobními zájmy a věci, které mu přináší radost  

komponenta: koncentrace 

 • soustředí se na učení a dokáže pracovat bez rozptylování (zpočátku po krátkou dobu…) 
 • orientuje se na dokončení úkolu či jeho dílčích kroků 
 • upravuje podmínky učení pro zvýšení vlastní koncentrace 

komponenta: zpětná vazba, rozvoj 

 • přijímá konstruktivní zpětnou vazbu a používá ji k zlepšení svých dovedností a znalostí 
 • srovnává výsledky svého učení s předpoklady 
 • reflektuje ponaučení a přenáší jej do další praxe 

komponenta: vzájemná pomoc při učení 

 • ochotně spolupracuje a pomáhá ostatním při učení, chápe důležitost vzájemné pomoci při dosahování učebních cílů 
 • přijímá učení skrze činnosti zkušenosti, interakce 

Očekávané výsledky učení