uplatňuje a kombinuje při vlastní tvorbě linie, tvary, barvy v ploše i prostoru a objevuje vztahy mezi nimi

UAK-VFV-001-ZV5-001
divider

Popis a zdůvodnění

Uvedené prvky jsou „abecedou“ výtvarného umění. Žák se je postupně přirozenou cestou učí užívat, nikoli samoúčelně, ale s nějakým důvodem – něco jimi chce vyjádřit. Nepoužívá je odděleně, dává je do vztahů, kombinuje je. Současně s nimi experimentuje, zkouší si např. kresbu linií různými nástroji na různých materiálech. Linie nakreslená do sněhu (příklad lze uplatnit i na další prvky – tvary, barvy, objemy) je odlišná od linie nakreslené tuší na pruh balicího papíru nebo od linie vytvořené myší či digitálním perem. 

Zkoušení si toho, kdy a proč danou linii (tvar, barvu, objem) uplatníme, je nejzákladnější součástí tvůrčího procesu. Žák většinou intuitivně volí určitý postup, prostředky a materiály, experimentuje s nimi a teprve zpětně se zamýšlí nad tím, jak a proč je uplatnil. Tato činnost se postupně stává vědomou, cílenou. Žák přitom zároveň rozvíjí jemnou motoriku, která v tomto období významně souvisí s rozvojem řeči a kognitivních funkcí.

Hodnoty

  • Sdílené poznání
  • Důstojný život pro všechny

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • porovnává a pojmenovává odlišnosti linií, tvarů, barev, objemů 
  • rozpoznává, pojmenovává a uplatňuje jejich vztahy (velikost a vzájemnou polohu tvarů, světlostní a barevný kontrast v kresbě, malbě, fotografii, v prostorových objektech, v architektuře) 
  • objevuje různé možnosti kresby, malby, modelování, prostorové tvorby z různých materiálů, koláže
  • vybírá si prostředky a materiály, se kterými chce pracovat, kombinuje je na základě hry a experimentuje s nimi

Očekávané výsledky učení