využívá pojmy výtvarného umění pro komunikaci nad vlastní i cizí tvorbou, nad uměleckými díly minulosti i současnosti a nad běžnou vizuální produkcí

UAK-VFV-001-ZV9-003
divider

Popis a zdůvodnění

Výtvarné umění je prostředek komunikace a nositel obsahů, které jsou významné nejen pro jedince, ale i pro společnost a mají potenciál ji formovat. Je důležité, aby se žák nebál komunikovat o vybraných uměleckých dílech minulosti i současnosti a používal přitom pojmy charakterizující jednotlivé prvky a postupy výtvarného umění (např. pokud bude popisovat kresbu, správně zvolí pojmy jako šrafura, obrys či kontrast). Stejným způsobem by měl komunikovat o své tvorbě a o běžné vizuální produkci (např. webová stránka oblíbené osobnosti, plakát z výlepové plochy, grafická úprava knihy).

Prostřednictvím komunikace nad tvorbou (vlastní i cizí, uměleckou i „konzumní“) si žák buduje schopnost výstižně popsat vizuální podněty, vzájemně je porovnávat z hlediska jejich obsahu i formy a kriticky nad nimi uvažovat.

Hodnoty

  • Sdílené poznání
  • Důstojný život pro všechny

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • zaměřuje se na konkrétní výtvarné prvky a prostředky, které jsou podstatné pro obsah žákova díla i díla jiných autorů, např. spolužáků, výtvarných umělců
  • vyhledává podobnosti a odlišnosti jednotlivých prvků a prostředků a podle svých možností je verbálně a neverbálně interpretuje
  • prostřednictvím komplexnějších pojmů nebo prostřednictvím jiné aktivity, např. využitím zvuku, pohybu, gesta nebo myšlenkové mapy, popisuje svůj tvůrčí proces od počáteční inspirace až po výsledné zpracování
  • všímá si vlivů, které mohou ovlivňovat jeho tvorbu, jako je např. jeho okolí, bydliště, rodina, vrstevníci, média, významné osobnosti nebo subkultura
  • rozpoznává a pojmenovává případné vizuální stereotypy, kterých se může vědomě či nevědomě dopouštět on sám nebo ostatní

Očekávané výsledky učení