Výtvarná a filmová výchova

divider

Vzdělávací obor Výtvarná a filmová výchova se zaměřuje na obsahy výtvarného umění, vizuální a audiovizuální tvorby a kultury. Základními vyjadřovacími prostředky oboru jsou proto linie, barvy, tvary, objemy, textury, kompozice, pohyblivý obraz, zvuk a střih. Film či výtvarné dílo je nezávislé na čase a podmínkách svého vzniku, komunikuje s divákem zprostředkovaně a je možná jeho druhotná reprodukce. Na rozdíl od performativních uměleckých oborů nevyžaduje nutně přímý kontakt s umělcem.

Tvůrčí činnosti zprostředkovávají žákovi celý tvůrčí proces, a to od záměru přes jeho realizaci (včetně nalézání vhodných prostředků a experimentování s nimi) k jeho reflexi, sdílení a prezentaci výsledků a případně k jejich postprodukci.

Cílem rozmanitých tvůrčích činností je podporovat žákovu schopnost autentického vyjadřování, rozvíjení smyslové citlivosti, sebereflexe a kritického myšlení, empatie a respektu k ostatním, poskytovat žákovi prostor pro seberealizaci a současně ho učit vnímat různorodé projevy vizuálního umění jako přirozenou součást světa, ve kterém žije.

Při tvůrčí práci s rozmanitými materiály, prostředky, postupy a technologiemi, které jsou pro výtvarnou a filmovou výchovu v rámci vzdělávacích oblastí unikátní, si žák rozvíjí nejen kompetence kulturní, digitální a komunikační, ale i kompetenci k podnikavosti a řešení problémů a kompetenci personální a sociální a posiluje si i svou čtenářskou a pisatelskou a matamaticko-logickou gramotnost. 

Obsahy oboru Výtvarná a filmová výchova jsou rozdělené do tří tematických okruhů: Interpretace, vlastní tvorba a její sdílení, Recepce a reflexe uměleckého díla a Kulturní povědomí a jednání.

 

 

 

 

 

Očekávané výsledky učení

Interpretace, vlastní tvorba a její sdílení

Recepce a reflexe uměleckého díla

Kulturní povědomí a jednání

Interpretace, vlastní tvorba a její sdílení

Recepce a reflexe uměleckého díla

Kulturní povědomí a jednání