spravuje portfolio vlastní tvorby a digitální databanku uměleckých děl pro inspiraci a využití ve své další tvorbě

UAK-VFV-001-ZV9-004
divider

Popis a zdůvodnění

K procesu tvorby patří dokumentování/archivace vlastní tvorby a také formulování toho, čím se vyznačuje, co je pro ni charakteristické. Každý autor díla postupně objevuje, s jakými prvky a prostředky pracuje on sám, s jakými pracují jeho spolužáci či výtvarní umělci, formuluje, co je pro něj již známé a co ho překvapuje. Shromažďuje si také inspirační zdroje a zakládá si digitální databanku uměleckých děl, ze kterých případně vycházel nebo na něž přímo ve své tvorbě navazoval.

Žák prostřednictvím portfolia sleduje a prezentuje svůj osobní vývoj v oblasti výtvarné tvorby a zároveň v portfoliu reflektuje vliv současného výtvarného umění a vizuální kultury společnosti.

Hodnoty

  • Sdílené poznání
  • Důstojný život pro všechny

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • ze své vlastní tvorby vybírá na základě předem stanovených kritérií artefakty, které chce uchovat
  • vybrané artefakty fyzicky archivuje nebo vhodným způsobem dokumentuje (např. digitální fotografie, video, textový popis)
  • na základě předchozího výběru a dokumentace průběžně spravuje portfolio své výtvarné tvorby
  • toto portfolio využívá pro reflexi vlastního tvůrčího procesu a současně jako inspiraci pro svou budoucí tvorbu
  • shromažďuje a organizuje další inspirativní podněty a zdroje, včetně uměleckých děl, do digitální databanky a třídí je do dílčích kategorií (např. podle média, tématu, doby vzniku)
  • prezentuje a reflektuje své portfolio s ostatními, přičemž k reflexi využívá digitální databanky inspiračních zdrojů a uměleckých děl

Očekávané výsledky učení