posuzuje výsledný produkt i celkový proces tvorby z hlediska funkčnosti, efektivity práce, estetiky, úspory materiálu

CSP-TCH-001-ZV9-002
divider

Popis a zdůvodnění

Žáci by měli být schopní vlastními slovy zdůvodnit volbu technického materiálu (v celé jeho možné šíři) a reflektovat zvolený postup práce. Pojem technický materiál zahrnuje papírenské materiály, textilní materiály, modelovací hmoty, dřevo a přírodniny, plasty, kovy a další (mj. i odpadové a spotřební materiály). Typ materiálu je vhodné volit na základě možností školy, znalostí a zkušeností učitele i zájmu žáků.

Očekávaný výsledek učení je nezbytné osvojovat jak v průběhu tvorby konkrétního výrobku, tak při řešení komplexnějších situací, kde se stává klíčovým proces tvorby, spolupráce a komunikace. Při řešení technického problému mohou být žáci vystaveni modelové situaci s možností volby nebo vlastního návrhu řešení problému. Problémy technického charakteru mohou představovat např. vrzající dveře, nefunkční hodiny, oprava poličky, jednoduchá renovace starého nábytku. Žáci by měli mít příležitost tvůrčího přístupu a zároveň získávání cenných praktických zkušeností. Reflexe by měla zahrnovat i práci s chybou jako častou součást procesu tvorby.

Hodnoty

 • Podpora udržitelných technologií a inovací

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

 • vybírá vhodný postup práce na základě posouzení výhod a nevýhod vybraných pracovních postupů
 • uvede a posoudí vlastnosti výsledného produktu i procesu tvorby z různých hledisek
 • uvede konkrétní příklady tradičních a inovativních postupů práce a zhodnotí je z různých hledisek
 • na základě požadovaných vlastností výrobku zvolí materiál a postup práce
 • na základě polořízené reflexe zdůvodňuje vlastní volbu s ohledem na dosažené výsledky
 • zhodnotí možné inovace při volbě materiálu nebo postupu práce v případě opakované realizace úlohy
 • stanovuje hodnoticí kritéria výrobku relevantní pro danou modelovou situaci
 • při hodnocení zohledňuje objektivní i subjektivní kritéria
 • řízeně nebo samostatně formuluje hodnoticí výroky popisným jazykem a užívá nezraňující komunikaci
 • na základě zpětné vazby navrhuje úpravy
 • dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny práce a uvědomuje si jejich význam

Očekávané výsledky učení