hodnotí získané výsledky ve vztahu k výchozí matematické situaci

ZGM-MRF-000-ZV9-001
divider

Popis a zdůvodnění

STRATEGIE UČITELE:

Učitelé plánují a integrují konkrétní projevy žáků do učebních úloh, čímž aktivně podporují rozvoj základních gramotností žáků.

Hodnoty

  • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

PROJEVY ŽÁKA:

komponenta: popis a formulace

  • zhodnotí zdroj informací pro rozhodnutí o pravdivosti
  • rozpozná nesrovnalosti a zpochybní nepodložená tvrzení

komponenta: dokazování správnosti matematických řešení

  • ověří platnost svých zjištění s využitím dříve osvojených znalostí a dovedností i porovnáním s dostupnými informačními zdroji
  • dokládá své argumenty na konkrétních důkazech a předpokladech
  • odhaduje výsledek/řešení
  • vyvozuje logické závěry na základě pozorování jednotlivých případů (indukce)

komponenta: interpretace

  • posoudí a interpretuje slovně i písemně získané výsledky ve vztahu k výchozí problémové situaci
  • analyzuje matematické informace a odhaluje skryté vzory nebo složitější souvislosti

komponenta: užitečnost

  • kriticky hodnotí matematické modely a ověřuje jejich platnost v reálném kontextu

Očekávané výsledky učení