modeluje situace různými způsoby, včetně grafů nebo obdobných schémat

INF-INF-001-ZV9-003
divider

Popis a zdůvodnění

Žák vytváří nejčastěji vizuální reprezentace problému či situace, které umožňují jeho jednodušší pochopení, analýzu a řešení. Pomocí grafů či schémat vyjadřuje vztahy mezi objekty, toky informací, cesty a sítě atp. Využívá přitom např. síťové grafy k reprezentaci vztahů mezi objekty (uzly) a vztahy (hranami). Případně použije orientovaný a (nebo) ohodnocený graf.

Definuje problém: identifikuje klíčové aspekty a proměnné problému a podstatu toho, co je třeba vyřešit. Identifikuje, jaké informace budou potřebné k jeho řešení, a zvažuje, jak tyto informace získat. Mapuje vztahy, toky dat, procesy atd., zjišťuje, jak jednotlivé části systému ovlivňují celkový výsledek. Vybírá z různých možností reprezentací dat, zvažuje nejvhodnější variantu pro danou situaci a problém. Je schopný zdůvodnit, proč si myslí, že zvolený model je ten správný pro daný problém, bere v úvahu jeho specifické vlastnosti, možnosti a omezení.

Dovednost vytvářet modely umožňuje žákům vizualizovat komplexní problémy a pomáhá rozvíjet jejich analytické dovednosti. Díky vizuálním reprezentacím mohou žáci lépe porozumět složitějším konceptům. Učí se rozpoznávat hlavní aspekty problému a určovat, jaké informace jsou k jeho řešení nezbytné. Zdůvodnění výběru určitého modelu nebo přístupu vyžaduje jasnou a přesvědčivou komunikaci myšlenek. Současně žáci rozvíjejí své schopnosti kritického myšlení a systémového řešení problémů.

Hodnoty

  • Sdílené poznání
  • Respektování potřeb planety
  • Podpora udržitelných technologií a inovací
  • Důstojný život pro všechny

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • vymezí problém a určí, jak k vyřešení využije model: jaké informace bude potřebovat k jeho řešení, vymezí problém tak přesně a podrobně, aby byl řešitelný informaticky, vysvětlí zamýšlený účel modelu
  • navrhne model: určí důležité a nedůležité prvky, souvislosti a vztahy, vysvětlí korespondenci situace a modelu (např. čára je silnice, bod je křižovatka), vybere z možností, jak situaci modelovat (typ grafu)
  • vytvoří model, modeluje problém v závislosti na množství, typu a struktury získaných informací: vybere technologii (papír, aplikaci, software), vloží objekty, vyznačí vztahy, uspořádá přehledně
  • ověří, zda model dobře řeší problém: zhodnotí, zda jsou v modelu všechna data potřebná k řešení problému, posoudí, zda výsledný model odpovídá formulovaným potřebám, porovná svůj navržený model s jinými modely k řešení stejného problému, vybere vhodnější, svou volbu zdůvodní, nachází a opravuje chyby, doplňuje informace

Gradace spočívá jednak ve složitosti situace nebo problému, který žák řeší, jednak v postupném seznamování s různými typy modelů a jejich možnostmi.

Očekávané výsledky učení