odvodí informace z daného modelu

INF-INF-001-ZV5-003
divider

Popis a zdůvodnění

Žák analyzuje a interpretuje zjednodušené znázornění skutečného světa nebo systému. Jde o jednoduché příklady, např. diagram znázorňující životní cyklus rostliny, mapa sítě veřejné dopravy. Žák zkoumá tento model a získává z něj užitečné informace a chápe konkrétní aspekty znázorněného systému, např. na základě mapy dopravní sítě může žák určit, jak jsou jednotlivé části města propojené dopravními linkami. Informace získané z modelu používá k řešení problémů a k odpovědím na otázky.

S modely se žák bude běžně setkávat v průběhu života. Schopnost orientovat se v různých schématech, znázorněních a grafech zjednodušuje komunikaci i vzájemné porozumění. Modelování je základním nástrojem pro pochopení a zjednodušení složitých konceptů a systémů. Práce s modely pomáhá rozvíjet schopnost analyzovat, kriticky myslet a řešit problémy, tedy dovednosti užitečné napříč různými předměty a v životě obecně. Porozumění a interpretace modelů v mladším věku připravuje žáka na pokročilejší témata v informatice, jako je algoritmizace, programování, informační systémy a analýza dat.

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • zkoumá a určuje jednotlivé prvky v modelu
  • určuje vztahy mezi prvky v modelu
  • formuluje informace, které se dají vyčíst z modelu
  • vyvodí, co lze z modelu vyčíst a co model představuje

Očekávané výsledky učení