rozpozná konkrétní rozdíly mezi vlastním vyjadřováním a vyjadřováním lidí z odlišných prostředí či kultur

KKK-VJZ-000-ZV5-001
divider

Popis a zdůvodnění

STRATEGIE UČITELE

  • do svých hodin zařazuji aktivity jazykového probuzení, v rámci kterých žáci prostřednictvím vlastního prožitku objevují jazykové bohatství ve světě i kolem nich, rozvíjí svůj vztah k mateřštině a pěstují elementární dovednosti potřebné k učení se cizím jazykům: např. různé jazykové hlavolamy založenéné na srovnávání abeced, slovní zásoby či zvukové stránky různých jazyků; hledání výpůjček a internacionalismů; přiřazování jazyků ke konkrétním místům a kulturám; tvorba jazykových portrétů a jejich společná interpretace
  • i v rámci nejazykových předmětů do své výuky čas od času zařazuji cizojazyčné prvky formou tzv. "jazykových sprch": např. představení několika slovíček k danému tématu a jejich procvičování formou aktivit a her; využívání písní a videí v cizím jazyce atd.

Hodnoty

  • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

NÁMĚTOVNÍK PROJEVŮ ŽÁKA:

komponenta: vícejazyčné porozumění

  • -

komponenta: využívání vícejazyčného repertoáru

  • -

komponenta: využívání kulturních zkušeností

  • rozezná odlišné způsoby vyjadřování množství, měření vzdálenosti, určování času atd., ačkoli může mít obtíže tyto rozdíly uplatnit i v jednoduchých, konkrétních a každodenních komunikačních situacích
  • rozpozná základní kulturní konvence spojené s každodenními rozhovory (např. odlišné pozdravy, poděkování, omluvy či jiné rituály), ačkoli sám může mít obtíže je uplatňovat

komponenta: překonávání odlišností v komunikaci

Očekávané výsledky učení