využívá svůj vícejazyčný repertoár, aby se vypořádal s jednoduchými každodenními situacemi vyžadujícími komunikaci v cizím jazyce a překonání odlišností mezi lidmi z různých prostředí či kultur

KKK-VJZ-000-ZV9-001
divider

Popis a zdůvodnění

STRATEGIE UČITELE

 • nechávám žáky objevovat vlastní jazykovou identitu i jazykové bohatství ve světě kolem nich a pomáhám jim tak pěstovat si pozitivní vztah k jazykové diverzitě: např. prostřednictvím tvorby jazykových portrétů či sebehodnotících profilů a jejich interpretace; zkoumáním bezprostřední jazykové krajiny (tj. jazyků a jejich využití na fyzických nápisech a znacích ve veřejném prostoru)
 • podněcuji žáky k vedení vlastního jazykového portfolia
 • i v rámci nejazykových předmětů do své výuky čas od času zařazuji cizojazyčné prvky, a to zejména formou mediačních aktivit: např. extrace a shrnutí klíčových informací z krátkých textů a jiných forem sdělení v prvním i druhém cizím jazyce (z příspěvků na sociálních sítích, nápisů ve veřejném prostoru, stručných novinek, muzejních brožurek, online recenzí krátkých videí apod.); žáky přitom vedu k hledání podobností (např. internacionalismy, celková struktura sdělení apod), které jim pomohou odhadnout význam
 • i v rámci nejazykových předmětů do své výuky čas od času zařazuji cizojazyčné prvky formou tzv. "jazykových sprch": např. představení několika slovíček k danému tématu a jejich procvičování formou aktivit a her
 • prostřednictvím různých jazykových aktivit, hlavolamů či her nechávám žáky hledat podobnosti a rozdíly mezi strukturami různých jazyků a zároveň tak objevovat a reflektovat na strategie učení se cizím jazykům
 • vyhledávám příležitosti pro zprostředkování a udržování kontaktů s mluvčími odlišných jazyků a/nebo z odlišných kultur (online komunikace prostřednictvím emailu, sociálních sítí či videokonferenčních platforem, krátké výměny a zahraniční pobyty, návštěvy zajímavých osobností, eTwinning apod.)

Hodnoty

 • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

NÁMĚTOVNÍK PROJEVŮ ŽÁKA:

komponenta: vícejazyčné porozumění

Rozpozná internacionalismy a slova/znaky, které jsou společné více jazykům (např. haus/hus/house), aby

 • odhadl význam jednoduchých cedulí a vývěsek
 • určil pravděpodobný význam krátkého, jednoduchého textu
 • zhruba sledoval krátké, jednoduché rozhovory, které jsou za jeho přítomnosti vedeny velmi pomalu a zřetelně
 • vyvodil význam toho, co se mu ostatní snaží sdělit, za předpokladu, že mluvčí artikuljí velmi pomalu a zřetelně, a sdělení případně zopakují

komponenta: využívání vícejazyčného repertoáru

 • používá některé výrazy ze svého omezeného vícejazyčného repertoáru, aby v běžných, každodenních situacích a za přítomnosti vstřícných mluvčích vyjádřil své základní potřeby
 • využívá svého vícejazyčného repertoáru k objevování jiných kultur či společenství (např. sledováním filmů či jiných video- a audioformátů, poslechem hudby, čtením zjednodušených cizojazyčných textů, přímou komunikací s mluvčími dané kultury atd.)

komponenta: využívání kulturních zkušeností

Při komunikaci, která zahrnuje lidi z odlišných prostředí a kultur a/nebo mluvčí odlišných jazyků,

 • rozpozná a uplatňuje základní kulturní konvence spojené s každodenními rozhovory (např. odlišné pozdravy, poděkování, omluvy či jiné rituály), ačkoli může mít obtíže vypořádat se s odchylkami od zavedené rutiny
 • ostatním případně jednoduchým způsobem vysvětlí, proč jeho vlastní jednání vyznělo jinak, než původně plánoval

komponenta: překonávání odlišností v komunikaci

Komunikaci, která může zahrnovat lidi z jiných kultur či prostředí a/nebo mluvčí jiných jazyků, zprostředkuje

 • prostřednictvím vstřícného vystupování
 • užíváním jednoduchých slov/znaků a neverbálních signálů
 • povzbuzováním ostatních, aby se zapojili do komunikace
 • dáváním najevo, zda rozumí, pokud je přímo osloven

Očekávané výsledky učení