odůvodní svou identifikaci s určitým místem i regiony různého řádu a komunitou lidí, kteří tam žijí

GEO-GEO-003-ZV9-016
divider

Popis a zdůvodnění

OVU vede žáky k zamyšlení nad prostorovým vymezením jejich vlastního místa, s nímž se identifikují, a k rozvaze, proč se s tímto místem identifikují – které charakteristiky místa o tom rozhodují. Žáci by měli diskutovat o tom, proč se vymezení místa mezi žáky ve třídě liší a také jak jejich sounáležitost s místem (a komunitou zde žijící) ovlivňuje jejich jednání. Zároveň je vhodné se žáky diskutovat o tom, s jakými regiony vyšší měřítkové úrovně se identifikují: kraj, Česko, Evropská unie, Evropa, svět a jak se projevuje / by se mohla projevovat tato identifikace v jejich jednání a každodenním životě.

Uvědomění si sounáležitosti k určitému území, tj. jakési regionální identity, je jedním z klíčových východisek pro aktivní zapojení/jednání občana v tomto území. K uvědomění si této sounáležitosti je nutné uvědomění specifik vlastního regionu, ale i regionů ostatních. OVU tudíž navazuje na předchozí OVU a představuje jejich přesah do každodenního života žáků.

Hodnoty

  • Sdílené poznání
  • Respektování potřeb planety
  • Důstojný život pro všechny

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • vymezí místo či region, s nímž se identifikuje, a uvede, na základě kterých charakteristik ho vymezuje
  • odůvodní, proč se identifikuje s určitou komunitou, místem a regionem
  • posoudí a na vlastním příkladu doloží, jak identifikace s určitou komunitou, místem a regionem ovlivňuje lidské jednání včetně jejich vnímání, prezentace a rozvoje míst a regionů

Očekávané výsledky učení