posoudí na základě lokalizace specifika vlastního regionu, krajů ČR, sousedních států ČR a vybraných států v odlišných částech Evropy i světa a vliv těchto specifik na život v nich

CJS-CJS-001-ZV5-004
divider

Popis a zdůvodnění

Žák na základě lokalizace v mapě pojmenuje významná místa ve svém okolí, v krajích ČR, v sousedních státech ČR, ve vybraných státech (regionech) Evropy i světa. Cílem je na základě modelů (konkrétních) příkladů států (nebo jejich regionů) charakterizovat, co je pro tato místa nebo oblasti typické a jaké to má důsledky pro život v nich.

 

Hodnoty

 • Respektování potřeb planety
 • Důstojný život pro všechny

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

 • lokalizuje a pojmenuje významná místa ve svém regionu, svou volbu zdůvodní
 • vyhledá informace (v textu, v mapě) o proměně místa, kde žije, posoudí vliv této proměny na život v daném místě
 • lokalizuje a pojmenuje kraje ČR
 • posoudí specifika vybraných krajů ČR a vliv těchto specifik na život v nich
 • lokalizuje a pojmenuje sousední státy ČR
 • posoudí specifika sousedních států ČR a vliv těchto specifik na život v nich
 • lokalizuje a pojmenuje vybrané státy v odlišných částech Evropy (z hlediska zeměpisné polohy – stát severní Evropy, jižní Evropy, přímořský, vnitrozemský)
 • posoudí specifika vybraných států v odlišných částech Evropy a vliv těchto specifik na život v nich
 • lokalizuje a pojmenuje kontinenty světa

Očekávané výsledky učení