vymezí hlavní typy krajiny a demonstruje rozdíly mezi nimi z hlediska přírody a lidské společnosti na úrovni lokální, regionální a globální

CJS-CJS-001-ZV5-001
divider

Popis a zdůvodnění

Žák si na základě faktické a konceptuální znalosti typologie krajin rozvíjí schopnost uvažovat o vzájemné podmíněnosti, propojenosti a vzájemném ovlivňování přírody a lidské společnosti v krajině. Vychází z vlastního pozorování místa, kde žije, a postupně přechází ke globálnějšímu pohledu.

Hodnoty

  • Respektování potřeb planety

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • na základě vlastního pozorování popíše krajinu ve svém okolí
  • rozlišuje, které prvky a objekty v okolní krajině jsou přírodního původu a které jsou dílem člověka
  • popíše základní typy krajin podle nadmořské výšky a uvádí konkrétní příklady na lokální, regionální úrovni
  • popíše základní typy krajin podle zeměpisné polohy a uvádí konkrétní příklady na globální úrovni
  • zařadí vybranou krajinu do systémů typů krajin podle nadmořské výšky a zeměpisné polohy
  • diskutuje, jak typ krajiny ovlivňuje místní přírodu (živočichy a rostliny)
  • diskutuje, jaké důsledky má využití vybraných typů krajiny na život člověka

Očekávané výsledky učení