doloží konkrétními příklady rozdílnou prezentaci míst a regionů v reálném i mediálním světě a její dopady na vnímání daných míst a regionů

GEO-GEO-003-ZV9-015
divider

Popis a zdůvodnění

OVU cílí na porozumění významu prezentace míst a regionů a na eliminaci předsudků, neboť to může negativně ovlivnit jak socioekonomické charakteristiky regionů, tak celkově kvalitu života v nich – například negativní vnímání některých míst a s tím spojené předsudky a stereotypy vedou k nezájmu turistů o návštěvu daného místa, což může vést k ekonomickým problémům místa. Přitom může jít o záměrnou a neobjektivní negativní prezentaci daného místa.

OVU napomáhá rozvíjet u žáků jejich obezřetný postoj k využívání informací o místech a regionech z různých zdrojů včetně masových médií. Rozvíjí tak mimo jiné kritickou práci se zdroji informací, tolik nezbytnou dovednost pro život v současné době.

Hodnoty

  • Sdílené poznání
  • Důstojný život pro všechny

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • s pomocí konkrétních příkladů vysvětlí omezenou vypovídací schopnost statistických ukazatelů pro hodnocení stavu a vývoje přírodního prostředí, hospodářství či úrovně života obyvatel míst a regionů
  • popíše způsob získávání kvalitních informací o místech a regionech
  • odhaluje stereotypy a předsudky o místech a regionech a hodnotí jejich dopady na image daných míst a regionů
  • na konkrétním příkladu dokumentuje, jak způsob prezentace míst a regionů ovlivňuje jejich výslednou image
     

Očekávané výsledky učení